Bedömning av konst- och färdighetsämnen

Förtydligande av skillnaden mellan valfria timmar i konst- och färdighetsämnen och valfria ämnen

Enligt den timfördelning som ingår i statsrådets förordning (422/2012) ändrades etappmålen för årskurshelheterna, den valfrihet som ingår i den gemensamma lärokursen för konst- och färdighetsämnen samt det timantal som reserverats för valfria ämnen när de nya läroplanerna togs i bruk hösten 2016. Vid utarbetandet av de lokala läroplanerna har det uppstått frågor särskilt om hur de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen ska ordnas och bedömas samt om bedömningen av de valfria ämnena. På basis av de förfrågningar som kommit till Utbildningsstyrelsen är det uppenbart att de benämningar som används i statsrådets förordning (422/2012), ” valfria konst- och färdighetsämnen” och ”valfria ämnen”, och lösningarna i fråga om dem i timfördelningen, har förorsakat missförstånd i det lokala läroplansarbetet. Av denna anledning har Utbildningsstyrelsen 24.4.2017 preciserat riktlinjerna gällande valfrihet i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Utgångspunkten är att de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen och de valfria ämnena är två skilda saker och besluten om dem fattas lokalt enligt olika principer i enlighet med grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.
De valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen ingår alltid i konst- och färdighetsämnenas gemensamma lärokurs oberoende av hur de fördelats i undervisningen i dessa läroämnen. I läroplanen utgör minimiantalet timmar som ingår i lärokursen i konst- och färdighetsämnen och den eventuella undervisningstid som består av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen ett kontinuum, som baserar sig på de mål och det centrala innehåll som angetts för den gemensamma lärokursen i detta läroämne. Som en helhet i läroplanen främjar användningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen målinriktade studier i dessa läroämnen.

Om utbudet på valfria ämnen beslutas i den lokala läroplanen. Varje valfritt ämne som erbjuds bildar en egen lärokurs, som planeras, genomförs och bedöms som en självständig helhet.

Konst- och färdighetsämnena i timfördelningen och i grundern.

Enligt statsrådets förordning om timfördelning i den grundläggande utbildningen (433/2012) är det riksomfattande totala timantalet 62 årsveckotimmar för konst- och färdighetsämnen, i vilket förutom minimiantalet timmar i konst- och färdighetsämnen ingår 11 veckotimmar valfria undervisningstimmar i konst- och färdighetsämnen. Tidigare användes för de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen benämningen gemensam undervisningstid. Användningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen och principerna för bedömningen har dock förblivit oförändrade.
För årskurserna 1-2, 3-6 och 7-9 fördelas för varje konst- och färdighetsämne, dvs. musik, bildkonst, slöjd, gymnastik samt huslig ekonomi, minimiantalet timmar för den undervisning som är gemensam för alla. Huslig ekonomi räknas nu i timfördelningen till ämnesgruppen konst- och färdighetsämnen. Dessutom anvisas i timfördelningen för undervisningen i konst- och färdighetsämnen för årskurserna 1-6 sammanlagt sex årsveckotimmar och för årskurserna 7-9 fem årsveckotimmar och dessa kallas i timfördelningen valfria timmar i konst- och färdighetsämnen.
Utbildningsanordnaren beslutar om timantalet per årskurs i konst- och färdighetsämnen i den lokala timfördelningen på det sätt som anges i statsrådets förordning (422/2012). Det lokala totalantalet timmar i varje konst- och färdighetsämne består av det riksomfattande minimiantalet timmar och eventuella valfria timmar i konst- och färdighetsämnen i enlighet med det lokala beslutet.

Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen i den lokala läroplanen

Utbildningsanordnaren beslutar om antalet timmar i konst- och färdighetsämnen per årskurs i den lokala timfördelningen. Utbildningsanordnaren kan dela de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen mellan läroämnen eller göra alla dessa timmar eller en del av dem valfria så att eleverna får välja. De valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen ingår alltid i den gemensamma lärokursen i konst- och färdighetsämnen oberoende av hur de har fördelats på undervisningen i dessa ämnen.

De riksomfattande riktlinjerna för valfria timmar i konst- och färdighetsämnen bör beaktas då den lokala timfördelningen och läroplanen görs upp. Det är viktigt att minimiantalet timmar i konst- och färdighetsämnen och de valfria timmar i konst- och färdighetsämnen som anvisats för undervisningen eller som eleverna kan välja fritt, bildar en konsekvent helhet i läroplanen, som baserar sig på målen för och innehållet i konst- och färdighetsämnen enligt läroplansgrunderna.

Användningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen förutsätter framförhållning och information av utbildningsanordnaren, särskilt då eleverna får välja timresursen. Om utbildningsanordnaren låter eleverna välja timmar i konst- och färdighetsämnen bör dessa val avskiljas tillräckligt tydligt från utbudet av valfria ämnen.

Valfria timmar i konst- och färdighetsämnen kan också användas för anordnande av betonad undervisning, ifall man i den lokala läroplanen betonar ett eller flera konst- och färdighetsämnen eller på en läroämneshelhet som består av dem.

Bedömning av lärokurser i konst- och färdighetsämnen

Lärokursen i ett konst- och färdighetsämne består av minimiantalet timmar i ämnet och de valfria timmar som fördelats på ämnet. Lärokursen i varje konst- och färdighetsämne bedöms i enlighet med riktlinjerna för bedömningen i läroplansgrunderna. Detta betyder att det inte ges någon separat bedömning av de studier som består av valfria timmar i läsårsbetyget eller i avgångsbetyget. Slutbedömningen av varje konst- och färdighetsämne ges i det skede då hela lärokursen i ämnet har slutförts.
Det uppkommer sannolikt inga problem i samband med val och bedömning om de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen i den lokala timfördelningen fördelas mellan konst- och färdighetsämnena i enlighet med utbildningsanordnarens beslut. Ur elevernas synpunkt kan det ändå vara meningsfullt att de får möjlighet att själva avgöra i vilka läroämnen de får mera undervisning.

Vid besluten om de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen borde man försöka få en så klar och tydlig praxis som möjligt. Särskilt viktigt är det att förfarandet är tydligt i de fall då man låter eleverna välja valfria timmar. De val som eleverna gör borde kunna förutses i ett så tidigt skede som möjligt för att man ska veta tidpunkten för slutbedömningen av eleven i de olika konst- och färdighetsämnena. I praktiken borde skolan i fråga om varje konst- och färdighetsämne för varje elev i god tid veta om slutbedömningen infaller på årskurs 7, 8 eller 9.
Det är också viktigt att ge vårdnadshavarna tillräcklig information om principerna, tidpunkterna och praxis för slutbedömningen av den grundläggande utbildningen. Då slutvitsordet bildas används de riksomfattande kriterierna för slutbedömningen för att bestämma kunskapsnivån endast på den årskurs under vilken slutbedömningen infaller.