Mellanbetyg i nionde årskursen för fortsatta studier

Beslut om mellanbetyg för den grundläggande utbildningen fattas i allmänhet på lokal nivå. Om ett mellanbetyg ges följer det bestämmelserna om betyg i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Det finns en särskild bestämmelse om mellanbetyg för elever i nionde årskursen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Enligt grunderna ska en elev i nionde årskursen vid behov tilldelas ett mellanbetyg för ansökan till fortsatta studier. På betyget antecknas en bedömning av elevens kunskaper på samma grunder som på avgångsbetyget. Detta innebär följande.

  1. I mellanbetyget i fråga antecknas siffervitsord/verbal bedömning för alla tillvalsämnen och gemensamma läroämnen som eleven har studerat i den grundläggande utbildningen, alltså även de ämnen där studierna redan har avslutats i årskurs sju eller åtta.
  2. När siffervitsord/verbal bedömning ges eller utformas samt i betygsanteckningarna iakttas samma praxis som vid slutbedömningen. Även det siffervitsord/den verbala bedömningen för mellanbetyget för pågående läroämnen utformas på samma grunder som i slutbedömningen. Elevens kunskaper granskas och bedöms i förhållande till målen för lärokursen i respektive läroämne. I bedömningen av kunskapsnivån i de gemensamma ämnena används kriterierna för slutbedömning. Granskning och bedömning avgränsas så att de endast berör den del av läroämnet som eleven har studerat. Om ett beslut har fattats om särskilt stöd för eleven och elevens lärokurs i något läroämne har individualiserats, bedöms kunskaperna i förhållande till dessa individuella mål som gjorts upp i elevens IP och slutbedömningen i dessa ämnen kan också vara verbal. Verbala bedömningar eller siffervitsord enligt en individualiserad lärokurs på betyget förses med en stjärna (*) och i punkten tilläggsuppgifter i betyget ska nämnas att elevens studier i de läroämnen som markerats med en stjärna (*) har följt en individualiserad lärokurs.

Läs mer om slutbedömning

Mellanbetygets vitsord är inte nödvändigtvis det samma som på det kommande avgångsbetyget. Det finns ännu flera månader kvar av studietiden och eftersom ökningen av kunskaper och färdigheter är kumulativ kan det fortfarande ske ändringar i elevens kunskapsnivå. I flera skolor erbjuds elever i årskurs nio också olika möjligheter till tilläggsprestationer och så att säga höja det kommande vitsordet före slutbedömningen, läs mer.

När ett mellanbetyg ges är det också lämpligt att mer omfattande kontrollera den övergripande situationen beträffande elevens studier. På så sätt kan man förutse eventuella problem och hitta lösningar på dem i relativt god tid innan läsåret är slut. Under de sista veckorna av terminen får Utbildningsstyrelsen många förfrågningar om specialsituationer, bland annat

  • en elev har hög frånvaro från skolan pga. sjukdom eller annan orsak, läs mer
  • en elev har tidigare bott utomlands och har t.ex. inte kunnat läsa alla läroämnen, läs mer
  • hur kan man undvika att tidigare prestationer upphör gälla när en elev riskerar att kvarstanna i den nionde årskursen, läs mer
  • bedömning av och betygsanteckningar om tillvalsämnen, läs mer
  • kvarstannande i årskursen, läs mer

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,