Rätt att utfärda betyg och allmän information om betyg

Endast de skolor och läroanstalter vars huvudman har tillstånd att ordna grundläggande utbildning får ge betyg för den grundläggande utbildningen. Hit hör till exempel alla grundskolor som kommunerna är huvudman för samt grundskolor som drivs av företag med tillstånd att ordna utbildning.

Eleven ska få betyg minst en gång per år vid läsårets slut (10 § i förordningen om grundläggande utbildning). Beslut om bedömningen av eleven eller betygsvitsordet i de olika ämnena fattas av elevens lärare i respektive ämne. Om eleven har flera lärare i samma ämne, fattas beslutet gemensamt av dessa. Beslut om kvarstannande i årskursen fattas gemensamt av skolans rektor och elevens lärare.

Betyg är myndighetshandlingar så de ska följa lagstiftningen om den grundläggande utbildningen samt Utbildningsstyrelsens bestämmelser om de riksomfattande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. I vissa ärenden gällande betyg fattas mer ingående beslut lokalt i kommunens eller skolans läroplan. Sådana ärenden är till exempel eventuella mellanbetyg i årskurserna 1–8 samt i viss mån också användningen av verbal bedömning och formerna för det i betyget.

Verbal bedömning kan användas i betygen i årskurserna 1–7 samt alltid i kombination med siffervitsord. Bedömningen av en elev med invandrarbakgrund kan i betygen vara verbal genom hela den grundläggande utbildningen bortsett från slutbedömningen

Om ett beslut har fattats om särskilt stöd för eleven och det har skrivits in i hans eller hennes individuella plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) att han eller hon studerar ett eller flera läroämnen enligt en individualiserad lärokurs, kan man i bedömningen av ifrågavarande ämnen använda verbal bedömning i betyget i alla årskurser och slutbedömningen kan också vara verbal.

Det bör påpekas att också när verbala bedömningar används ska det av läsårsbetyget alltid framgå huruvida eleven har fullgjort lärokursen för årskursen med godkänt resultat i de olika läroämnena. Ett konstaterande att eleven undervisats i läroämnet i fråga räcker inte.

Betyg är bara ett sätt att ge respons. Merparten av responsen ges på annat sätt muntligen och skriftligen. Enligt 22 § i lagen om grundläggande utbildning är syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Enligt lagen om grundläggande utbildning (22 §) och förordningen om grundläggande utbildning (10 §) samt den grundläggande utbildningens riksomfattande grunder för elevbedömning ska eleven och vårdnadshavaren få tillräcklig och mångsidig respons som leder och stöder inlärningen. (Läs mer i artiklarna om syftet och principerna för elevbedömningen samt olika specialfall m.m.).
Skriftlig respons om hur elevens kunskaper och färdigheter utvecklas i olika läroämnen eller kunskapsområden ges ofta också på andra sätt än i form av betyg, t.ex. olika meddelanden eller responsformulär. Normerna som styr betygen gäller inte skriftlig respons av detta slag, utan i vilken form responsen ges etc. bestäms helt och hållet lokalt.

Frågor som rör såväl betyg som elevbedömningens pedagogiska uppgift och praxis för att ge respons ska utgöra en del av kommunens/skolans lokala läroplan som läraren ska följa.

Vårdnadshavaren har enligt 19 § i förordningen om grundläggande utbildning rätt att begära omprövning och rättelse av bedömningen till vissa delar. Begäran kan gälla studieframstegen eller kvarstannande i årskursen eller ett vitsord på avgångsbetyget. Begäran ska göras inom två månader efter att vårdnadshavaren fått kännedom om saken, först till skolan och sedan till regionförvaltningsverket (länsstyrelsen) om man är missnöjd med avgörandet.

Riksomfattande bestämmelser om elevbedömningen, betyg och uppgifter som ska antecknas i dem finns i kapitel 8 i de riksomfattande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (OPH.fi, pdf)
Ändringar gällande betygsanteckningar 2007 (OPH.fi, pdf)
Ändringar och kompletteringar 2010, som till vissa delar gäller även betygen (OPH.fi)
Andra artiklar om elevbedömningen (Edu.fi)

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,