Skiljebetyg

Skiljebetyg ges till en elev som avgår från den grundläggande utbildningen eller som byter skola. Skiljebetyg ges även till en elev som inte under sin läropliktstid har fullgjort läroplikt.

När en elev byter skola är det viktigt att förutom den information som behövs om elevens studier och prestationer också information om undervisningsarrangemangen i den gamla skolan överförs till den nya. Därför ska skiljebetyget åtföljas av en bilaga med uppgifter om den timfördelning som iakttagits i den gamla skolan och en utredning över eventuella profileringar i undervisningen.

På skiljebetyget ska inte antecknas något omdöme om elevens uppförande (förordningen om grundläggande utbildning 852/1998, 12 §).

Om eleven flyttar till en annan skola som samma utbildningsanordnare är huvudman för, behöver inget separat skiljebetyg ges.

Utbildningsstyrelsen får förfrågningar i situationer då vårdnadshavaren meddelar att eleven flyttar utomlands med familjen för en tid eller till en annan kommun men ämnar återvända till skolan under samma läsår. Även om vårdnadshavaren inte meddelar att eleven avgår från skolan påminner situationen i praktiken i mångt och mycket om detta. Så är i synnerhet fallet när man lämnar skolan i flera månader mitt under skolans arbetesår. Därför är det ofta ändamålsenligt med tanke på både elevens och lärarens rättsskydd att ge eleven ett skiljebetyg i dessa situationer. Frånvaron kan dra ut på tiden eller så kanske eleven inte återvänder till samma skola mer. Det kan vara problematiskt att i efterhand reda ut eller få fram dokumentation om elevens studier, prestationer och kunskapsnivå för att ge erforderligt betyg. Ett skiljebetyg innebär inte nödvändigtvis att eleven inte kan återvända som elev till samma skola i ett senare skede.

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,