Uppflyttning och kvarstannande i den grundläggande utbildningen

Allmänna principer

En elev som har fått ett siffervitsord eller verbalt omdöme som anger åtminstone hjälpliga kunskaper eller färdigheter i de olika läroämnen som ingår i årskursens lärokurs uppflyttas enligt 11 § i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) till följande årskurs.

En elev vars prestation i något läroämne har underkänts ska beredas möjlighet att utan att delta i undervisningen visa att han eller hon inhämtat godkända kunskaper och färdigheter i läroämnet. Denna möjlighet kan ges under läsåret eller efter att läsåret har avslutats. I detta s.k. särskilda prov utreds elevens kunskaper mångsidigt med olika muntliga och skriftliga och eventuellt också andra metoder som behövs för att eleven ska kunna visa sina kunskaper.

Enligt förordningen om grundläggande utbildning kan en elev stanna kvar på klassen, om eleven inte under studierna eller genom ett särskilt prov genomfört de studier som hör till årskursen med godkänt resultat. En elev kan dock, trots underkända vitsord, uppflyttas till följande årskurs om man så beslutar. En förutsättning för beslutet är att eleven anses kapabel att klara av studierna i följande årskurs med godkända resultat.

En elev kan stanna kvar på klassen fastän han eller hon inte har underkända prestationer, om det anses ändamålsenligt med tanke på elevens allmänna framgång i skolan. Eleven kan till exempel ha vitsordet hjälpliga kunskaper och färdigheter i många läroämnen, och det finns anledning att stärka elevens baskunskaper och -färdigheter samt förutsättningar för lärande innan eleven uppflyttas till följande årskurs. Vårdnadshavaren ska ges möjlighet att höras innan beslutet fattas.

Om bedömningen av en elev beslutar i fråga om varje enskilt läroämne elevens lärare eller, om lärarna är många, lärarna gemensamt. Om kvarstannande beslutar skolans rektor och elevens lärare gemensamt. Läraren ska följa de principer och förfaranden för bedömning som fastställs i lagen och förordningen om grundläggande utbildning, i grunderna för läroplan för den grundläggande utbildningen och i den lokala läroplanen.

Att förutse situationer och följder av kvarstannande

Det är viktigt att följa upp elevernas framsteg i studierna och kunna förutse eventuella problem. En elev med inlärningssvårigheter ska i god tid få det stöd han eller hon behöver för att klara av sina studier. Det går att förbereda sig för problemsituationer på förhand med att definiera lösningar i den lokala läroplanen.

Det är skäl att märka bestämmelsen i förordningen om grundläggande utbildning enligt vilken elevens alla prestationer i årskursen förfaller om eleven stannar kvar på klassen. Det innebär att eleven är tvungen att genomföra också redan godkända studieprestationer en gång till och med andra ord gå om klassen. Ibland är det nödvändigt att en elev går om en klass för att befästa sina kunskaper och färdigheter. Det finns ändå situationer, där det ur elevens synvinkel är oskäligt och till och med kan leda till marginalisering att redan godkända prestationer förfaller. Elevens studier har eventuellt försvårats på grund av en sjukdom eller andra orsaker som sammanhänger med elevens livssituation eller på grund av att eleven flyttat från utlandet och börjat skolan mitt under läsåret.

I synnerhet i slutskedet i den grundläggande utbildningen är det skäl att beakta bestämmelsen om att prestationerna förfaller. En elev i exempelvis årskurs 9, vars kunskaper och färdigheter i något gemensamt eller valfritt läroämne bedöms som underkända, kan inte få avgångsbetyg om han eller hon inte genomför ifrågavarande studier med godkänt resultat. Möjligheten att skriva ett särskilt prov ges ofta på sommaren efter att skolarbetet har avslutats. Om eleven inte klarar det särskilda provet med godkänt resultat eller möjligen inte ens deltar eller kan delta i provet, stannar eleven kvar på klassen och alla prestationer i årskurs 9 förfaller. Kravet att gå om hela klassen kan på grund av elevens livssituation vara övermäktigt och till slut leda till att eleven blir utan avgångsbetyg.

Man kan undvika att prestationerna förfaller genom att i den lokala läroplanen skriva in möjligheten till studier över årskursgränserna i enlighet med 11§ 3 mom. i förordningen om grundläggande utbildning. Ett sådant arrangemang kan också gälla en enskild elev. Eleven studerar då fortsättningsvis i sin egen undervisningsgrupp men enligt ett eget studieprogram i stället för en i årskurser indelad lärokurs. Elevens studieprogram består av studiehelheter (t.ex. kurser) som fastställs i läroplanen och som eleven genomför en efter en. I motsats till det årskursbundna systemet förfaller då inte de studier som eleven redan genomfört med godkänt resultat. En elev i till exempel årskurs 9 som studerar enligt ett eget studieprogram och som ännu har en del studier kvar får i slutet av läsåret ett läsårsbetyg, där alla godkända studieprestationer har antecknats. Följande läsår fortsätter eleven sina studier i årskurs 9 och får avgångsbetyg genast då han eller hon avlagt de studier som återstår med godkänt resultat. En elev som studerar enligt ett eget studieprogram kan stanna kvar på klassen endast på grund av allmän dålig framgång i skolan.

Det är viktigt att i synnerhet elever som hotas av marginalisering har möjlighet att behålla sina tidigare studieprestationer och dessutom har en klar uppfattning om vad de ytterligare förväntas prestera för att få avgångsbetyg.

Om studier över årskursgränserna bestäms alltså i den lokala läroplanen. Frågan behandlas mera ingående i artikeln Flexibel elevbedömning med hjälp av årskursintegrerad undervisning.

Uppflyttning av elev över årskurs

Enligt 18 § punkt 1) i lagen om grundläggande utbildning är det möjligt att uppflytta en elev över en årskurs, om eleven redan anses ha de kunskaper och färdigheter som förutsätts i ifrågavarande årskurs. Det är alltid skäl att utreda elevens kunskaper i förhållande till målen för årskursen och först därefter besluta om eleven kan uppflyttas till en högre årskurs. Elevens vårdnadshavare ska höras.

Om en elev uppflyttas till en högre årskurs mitt under läsåret, är det också skäl att beakta att eleven blir tvungen att genomföra lärokursen i den högre årskursen under mindre än ett läsår.

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,