Bedömning av elevers lärande i årskurserna 3-6 och 7-9

Språkportfölj

Europeiska språkportfolion är ett verktyg som utvecklats för elever och lärare, som hjälper eleven att utveckla och bedöma sina färdigheter i att studera främmande språk och sina kompetenser i olika språk. Eleven berättar om sitt språklärande och reflekterar över sina erfarenheter, studiefärdigheter och kulturella färdigheter. Eleven bedömer med hjälp av självvärderingslistor hur hens kommunikativa färdigheter utvecklas samt reflekterar över, sparar och rapporterar om sina arbeten i en dossier. Eleven utvärderar hur hens språkkunskaper utvecklas samt nivån på sina språkkunskaper i sitt språkpass. Med hjälp av språkportfolion lär sig eleven att utveckla och bedöma sina språkkunskaper på egen hand. Språkportfolion