Mål för lärmiljöer och arbetssätt i årskurserna 3-6 och 7-9

Integrering av språk och övriga läroämnen

Språkundervisningen kan på olika sätt integreras i undervisningen i övriga läroämnen. Man kan ordna helhetsskapande, ämnesintegrerad undervisning till exempel genom att studera samma tema parallellt i två eller flera läroämnen, dela upp innehåll som hör till samma tema i perioder som följer på varandra, ordna temadagar eller planera mångvetenskapliga lärområden (se kap. 4.4). Språk och övriga läroämnen kan kombineras till ämneshelheter som erbjuds som valfria ämnen (se kap. 12.2). Språk och övriga läroämnen ska integreras även i undervisning på två språk (se kap. 10).

Språkportfölj

Europeisk språkportfolio är ett verktyg som utvecklats för elever och lärare, som hjälper eleven att utveckla och bedöma sina färdigheter i att studera främmande språk och sina kompetenser i olika språk. Eleven berättar om sitt språklärande och reflekterar över sina erfarenheter, studiefärdigheter och kulturella färdigheter. Eleven bedömer med hjälp av självvärderingslistor hur hens kommunikativa färdigheter utvecklas samt reflekterar över, sparar och rapporterar om sina arbeten i en dossier. Eleven utvärderar hur hens språkkunskaper utvecklas samt nivån på sina språkkunskaper i sitt språkpass. Med hjälp av språkportfolion lär sig eleven att utveckla och bedöma sina språkkunskaper på egen hand.
Europeiska språkportfolion

Internationalisering på hemmaplan

Med internationalisering på hemmaplan avses internationalisering i den egna skolan i det egna landet. Det kan innebära bl.a. internationella lärmiljöer och undervisningsinnehåll där man kan utnyttja den egna skolans lokaler och näromgivning, till exempel utforska den språkliga och kulturella mångfalden i skolan och regionen, delta i internationell verksamhet via internet eller stifta bekantskap med internationaliseringen i närliggande skolor och företag. Internationalisering på hemmaplan kan också vara samarbete mellan de inhemska språkgrupperna. Ett bra arbetsredskap för internationalisering på hemmaplan är eTwinning, som ger möjlighet till internationellt samarbete mellan skolor, utan resor.
eTwinning