Uppdrag för det andra inhemska språket och främmande språk i årskurserna 3-6 och 7-9

Autentisk

Inom språkpedagogiken innebär autentisk det samma som erfarenhetsbaserad. Det som språkbrukaren upplever som äkta, meningsfullt och ändamålsenligt är autentiskt. Att eleverna deltar i valet av texter och bedömningssätt är autenticitet. Internationalisering på hemmaplan, dvs. att öppna sina sinnen för det internationella (i den närmaste omgivningen, den egna kommunen eller virtuellt) främjar autenticiteten.

Se även artikeln Autenticitet och språkpedagogik

Teman

Grunderna för läroplanen omfattar ett brett spektrum av teman som ger möjlighet att behandla så gott som vad som helst. Man kan tillsammans med eleverna välja teman som till exempel bilreparation, livet under stenåldern, amatörteater eller något aktuellt tema. Mångsidiga teman ger också möjlighet till differentiering. Vissa elever kan inspireras av ovanligare teman. En del av vokabulären är kanske inte alltid relevant, men eleverna kan uppleva studierna som mera autentiska när man behandlar alldagliga ämnen.

Möjlighet att studera i egen takt

Eleverna kan ges stödundervisning på förhand innan man börjar med ett nytt tema. Eleverna kan också ges uppgifter enligt sin färdighetsnivå, t.ex.

  • öppna muntliga och skriftliga uppgifter (-> Språkportfölj)
  • grupparbeten med olika roller (en som söker information, en som sköter tidtabellen osv.)

Man kan också ge uppgifter som eleverna kan göra i egen takt, t.ex.

  • intensiv vecka med olika mål
  • intressanta tilläggsuppgifter för de snabba

Text

Begreppet text används i en vid betydelse, vilket innebär att en text innefattar såväl talat som skrivet språk. En text kan uttryckas med hjälp av verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom kombinationer av dessa.

Att bygga broar mellan olika språk och med de språk som eleverna använder på fritiden

I undervisningen ska man utnyttja

  • strukturella likheter mellan språk (t.ex. artiklar, prepositioner, verbstrukturer)
  • likheter mellan ord och uttryck (lånord, idiom osv.)

Eleverna ska få vara med och välja innehåll och arbetssätt.
Eleverna kan ges tips om olika saker som intresserar dem (spel, musik, webbsidor osv.)