Uppdrag och mål för det andra inhemska språket och främmande språk i årskurserna 1-2

Autentisk

Inom språkpedagogiken innebär autentisk det samma som erfarenhetsbaserad. Det som språkbrukaren upplever som äkta, meningsfullt och ändamålsenligt är autentiskt. Att eleverna deltar i valet av texter och bedömningssätt är autenticitet. Internationalisering på hemmaplan, dvs. att öppna sina sinnen för det internationella (i den närmaste omgivningen, den egna kommunen eller virtuellt) främjar autenticiteten.

Text

Begreppet text används i en vid betydelse, vilket innebär att en text innefattar såväl talat som skrivet språk. En text kan uttryckas med hjälp av verbala, visuella, auditiva, numeriska eller kinestetiska symbolsystem eller genom kombinationer av dessa.

Språkdusch

Språkdusch innebär undervisning där eleverna preliminärt stiftar bekantskap med ett språk. Språkdusch kan omfatta grunderna i ett eller flera språk. I språkduschen kan eleverna utöver de språk som undervisas i skolan även stifta bekantskap med språk som förekommer i skolan eller den närmaste omgivningen eller med ett världsspråk. Undervisningen ska ge eleverna en uppfattning om den språkliga mångfalden i världen och väcka deras intresse för språk. Språkdusch omfattar en begränsad tid, från några timmar upp till exempelvis ett år. Språkdusch kan ordnas på många sätt, antingen som en del av skoldagen eller till exempel som klubbverksamhet. Som hjälp kan man använda olika spel, t.ex. Språktivoli