Emotionella och interaktiva färdigheter i gymnastiken

Erfarenheter av användningen av emotionella och interaktiva färdigheter under gymnastiklektioner.

Den här artikeln presenterar, i form av berättelser om olika situationer som förekommer i skolarbetet, hur användningen av emotionella och interaktiva färdigheter påverkar klassituationen.

Emotionella och interaktiva färdigheter är viktiga i gymnastikundervisningen. Goda färdigheter hos både lärare och elever främjar en positiv undervisnings- och inlärningsatmosfär, utvecklingen av positiva idrottserfarenheter samt trivseln under gymnastiklektionerna. Gymnastiklektionerna präglas av aktivitet och en mängd interaktionssituationer som kräver utvecklade socioemotionella färdigheter, d.v.s. emotionell och interaktiv kompetens.

Med emotionell och interaktiv kompetens avses förmåga att förstå, hantera och uttrycka synpunkter som berör det egna emotionella och interaktiva livet på ett sätt som möjliggör framgång inom olika livsområden, till exempel när det gäller att lära sig, knyta mänskliga relationer, lösa vardagliga problem och anpassa sig till de komplicerade uppväxt- och utvecklingskraven.

För att klara detta krävs att man i tillräckligt hög grad besitter centrala emotionella och interaktiva färdigheter. Dylika färdigheter är till exempel att kunna lyssna empatiskt, uttrycka sina känslor, tankar och behov tydligt och på ett för situationen lämpligt sätt samt att kunna lösa konflikter. Det är möjligt att öva upp och utveckla färdigheterna. Erfarenhet visar att också lärare och elever kan lära sig att använda dessa färdigheter, som traditionellt används av terapeuter. Färdigheterna går hand i hand med attityder och värden. Förutsättningar för färdigheterna är att man är naturlig, empatisk och godkänner andra människor som de är, inklusive starka och svaga sidor.

Texten baserar sig på forskningsresultat inom ett forskningsprogram om anpassad idrott som leds av professor Taru Lintunen och professor Pilvikki Heikinaro och ett undervisningsprogram som utvecklats ur det. 

Innehållsförteckning över berättelserna som berör emotionella och interaktiva färdigheter: 

  • Lyssna empatiskt 
  • Uttrycka tankar, känslor och behov tydligt 
  • Problemfokuserat jagbudskap och empatiskt lyssnande
  • Båda vinner-metoden 
  • Att hantera värdekonflikter
  • Källor
Text: Taru Lintunen, Marjo Kuusela och Ulla Klemola | Teckning: Niko Manikas