Källor

(MK) Exempel: Marjo Kuusela 

(UK) Exempel: Ulla Klemola 

Adams, L. 1999. Ole paras itsesi. Jyväskylä: Gummerus. 

Gordon, T. 1979. Viisas opettaja. Helsinki: Tammi. 

Gordon, T. 2004. Toimiva perhe. Hämeenlinna: LK-kirjat. 

Elias, M., Zins, J., Weissberg, R., Frey, K., Greenberg, M., Haynes, N., Kessler, R., Schwabstone, M., & Shriver, T. 1997. Promoting social and emotional learning. Alexandria, VA: ASCD. 

Geldard, D. 1989. Basic personal councelling. New York: Prentice Hall. 

Helenius, E., Rautava, M. & Tuovinen, R. 1998. Eväitä elämään. Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Porvoo: WSOY. 

Kuusela, M., Lintunen, T. & Heikinaro-Johansson 2002. Itsetuntemusta, viestintätaitoja, vastuunottamista, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja: Tunnetaitoja liikunnanopetukseen. Liikunta ja Tiede, 3, 10–12. 

Kuusela, M., & Lintunen, T. 2002. Eläytyvällä kuuntelulla eteenpäin. Liikunta ja Tiede, 6, 27–28.

Lintunen, T. & Heikinaro-Johansson, P. 1998. Eläytyvä kuuntelu, minä-sinäviestit, ongelmanratkaisutekniikat: tavoitteena toimiva vuorovaikutus. Liikunta ja Tiede 1, 39. 

Kuusela, M., 2001. Tunnetaitojen opettaminen ja harjaannuttaminen – toimintatutkimus yläasteen kahdeksannen luokan tyttöjen liikuntatunneilla. Liikuntapedagogiikan lisensiaatintutkimus. Jyväskylän yliopisto. 

Klemola, U. 2003. Tukea vuorovaikutukseen – sosioemotionaalisia taitoja kehittävä opetussuunnitelma liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Toimintatutkimus. Liikuntapedagogiikan lisensiaatintutkimus. Jyväskylän yliopisto. 

Weare, K. 2000. Promoting mental, emotional and social health. A whole school approach. London: Routledge. 

Weare, K. 2004. Developing the emotionally literate school. London: Paul Chapman.