Kärninriktad undervisning

Varje elev är en unik individ. Den psykiska, fysiska och sociala helheten är olika hos varje individ, och den motoriska inlärningen sker därför på lite olika sätt hos olika elever. Kärninriktad undervisning innebär att man tar elevernas olika förutsättningar och erfarenheter i betraktande i handledningen. Målet är att hjälpa den enskilda eleven att hitta sitt eget individuella sätt att lära sig, genom positiva erfarenheter av inlärning och kunnande.

Att undervisa är som att guida en upptäcktsresande eller en skattsökare. Läraren leder in eleven på spår som gynnar inlärningen, och genom att följa dem finner och erfar eleven själv starka upplevelser av lärande. Därför bör gymnastikundervisningen, förutom att acceptera en individuell inlärning, också locka eleverna att finna egna vägar till lärande. En positiv och trevlig inlärningsatmosfär och en aktiverande omgivning skapar förutsättningar för inlärning och möjligheter att finna sådana lösningar för motorisk inlärning som de olika eleverna behöver. Upplevelser av att kunna och klara av någonting väcker motivation hos eleverna, vilken i sin tur uppmuntrar till frivillig aktivitet och skapar lust till mera upplevelser av kunnande.

Text: Veikko Eloranta, Jyväskylä universitet  Teckning: Niko Manikas