Bakgrund och mål

Målet med undervisningen är att eleverna skall lära sig. Läraren har traditionellt haft en central roll för undervisnings- och inlärningsprocessen, och inlärning har setts som resultatet av effektiv undervisning. Till följd av en behavioristisk syn på inlärning har eleverna under årtionden spelat en biroll i processen.

Särskilt under de senaste decennierna har forskare kommit fram till att en lärarcentrerad undervisning ändå inte är effektiv. Däremot har man märkt att elevernas egen, individuella verksamhet är viktig för inlärning och minne. Uppfattningen om inlärning har ställts upp och ned: själva inlärningsprocessen är viktigare för inlärningen än slutresultatet. Bara om eleven själv upprätthåller inlärningsprocessen lär hon sig verkligen något. Undervisningen förändras då till individuell handledning i en miljö som är motiverande, aktiverande och erbjuder rikliga möjligheter till övning. I kärninriktad undervisning är elevens kunnande kärnan i inlärningen och utgångspunkten för hur inlärningsprocessen skall utformas. I praktiken betyder det att gymnastikundervisningen utgår från eleverna, inte läraren.

Innehållsmässigt innebär kärninriktad undervisning en ännu radikalare förändring. Undervisningen riktar sig till elevens omedvetna jag, och tar då också i betraktande elevernas olika, av attityder färgade, handlingsmodeller (scheman), som i sin tur ger upphov till konkreta föreställningar som styr inlärningen. Varje elev har ett eget fysiskt kunnande, och inlärningen och utvecklingen av motoriska färdigheter bygger således på individuellt kunnande. Genom att erbjuda eleverna en personligt motiverande inlärningsmiljö som ger rikliga möjligheter till övning aktiveras de. Gymnastiktimmen erbjuder i bästa fall lika många möjligheter som det finns elever i klassen.

De tekniska anvisningar för olika grenar som erbjuds i olika handböcker om undervisning och träning lämpar sig inte som grund för en modern uppfattning om inlärning, såsom kärninriktad undervisning. De här förändringarna innebär att den traditionella undervisningens principer (träning av olika delprestationer) och byggstenar (tekniska grundprinciper) hamnar i bakgrunden för den handledning som betonas inom kärninriktad undervisning. De utgör bara ungefärliga tekniska bakgrundsinstruktioner och riktlinjer för undervisningen. Enligt principen för kärninriktad undervisning skall själva undervisnings- och inlärningsprocessen utvidga och justera varje elevs individuella schema (föreställning om sitt eget kunnande).