Organisering av undervisningen

Syftet med grundmodeller och speluppställningar är att de ska stödja gymnastiklärarna i deras arbete och hjälpa dem att ha bättre kontroll över undervisningsgruppen och -rummet, inte att begränsa lärarnas personlighet eller kreativitet då de bygger upp undervisningens innehåll. Det handlar om lärarnas förmåga att hantera situationer i gymnastikundervisningen då eleverna till exempel står i rad, led, spaljé eller ring. Det viktiga är lärarnas förmåga att organisera spel och lekar så att ingen av eleverna känner sig förbisedd i skolgymnastiken. 

Klasstorleken varierar, liksom elevernas ålder och färdighetsnivå, den disponibla tiden, undervisnings- och träningsobjekten, verksamhetsmiljön samt de tillgängliga redskapen. Det går att genomföra bra och intressanta gymnastiklektioner också i begränsade förhållanden. Om läraren kan organisera lektionerna, innebär det att eleverna verkligen rör på sig under gymnastiklektionerna. Grundmodellerna blir, om de kontinuerligt används, till rutiner som hjälper läraren att genomföra gymnastiklektionerna smidigt så att det blir tid över för själva gymnastiken. 

Modellerna beskriver uppställningar som är bekanta för alla: rad, led, spaljé, kvadrat, triangel, cirkel (ring) eller speluppställningar. Alla dessa har bokstavsbeteckningarna A-, B-, C-, D- eller E- samt sifferkoder. Beteckningarna och koderna bildar metodens kärna och är ett enkelt språk som talar om hur gymnastiklektionen kan organiseras. 

Grundmodellerna är lärarnas organiseringsverktyg, som kan användas under hela skolåret som sådana eller anpassas i undervisningen av olika grenar och spel. 

Text: Juhani Wahlsten  Teckning: Niko Manikas