A- uppvärmning och undervisning

A1 GRUNDMODELL (rader på långsidan)
A2 GRUNDMODELL (rader på kortsidan)
A3 GRUNDMODELL (led) 


 

A1 (rader på långsidan) 

Det är vanligt (om inte annat är överenskommet) att börja lektionen med att eleverna ställer sig i rad på långsidan av salen, planen eller rinken enligt uppställningsmodellen A1. Bokstaven A anger att det är fråga om uppvärmning eller inledande undervisning, siffran 1 hur eleverna är placerade.
I modellen A1 berättar läraren vad det är meningen att eleverna ska göra under lektionen och hur, samt om de ska jobba i en grupp, två, tre eller fyra grupper med färre än sex elever i varje. I modellen A1 kan läraren visa alla elever på en gång vilken teknik eller vilken träningsform som ska användas. 

Det är bra att dela in eleverna i grupper redan i det här skedet eller i omklädningsrummet. Om skolan inte har spelvästar i fyra färger, lönar det sig att skaffa och använda sådana eftersom de är otroligt viktiga för att lektionen ska flyta smidigt. 

Grupperna kan välja namn efter en elev, ett lag, ett lands färg eller med hjälp av en siffra. På det viset är samma grupper alltid klara att utföra olika uppgifter eller spela som lag. Man kan börja direkt med uppvärmning i två eller flera grupper utgående från modellen A1. 

Fördelen med den här formen av uppvärmning i förhållande till uppvärmning i led (A3) är att läraren bättre kan följa med elevernas prestationer och att eleverna har tid att återhämta sig mellan prestationerna. A1 fungerar också, på samma sätt som A2, då man tränar olika slag av rörelser, löpning, vändningar, hopp, språng och serier av rörelser i olika riktningar, med eller utan redskap. 


A2 (rader på kortsidan) 

Om man önskar en längre sträcka att röra sig på, arbetar man i fyra grupper utgående från modell A2 i längdriktningen av planen, salen, bassängen eller isen. Om fyra grupper slås ihop till två, blir återhämtningstiden mellan prestationerna hälften kortare. Då förvandlas träningen till uthållighetsträning och genom att dela fyra grupper i åtta kan träningen förvandlas till snabbhetsträning.
-
> Ju färre grupper, desto kortare återhämtningstid mellan prestationerna. Ju fler grupper, desto längre återhämtningstid. A3 (led)

I grundmodellen A3 rör sig eleverna i grupp i ett led enligt en överenskommen bana i salen, bassängen, på planen eller isen.