4. Kvantitet är inte allt

Den tid som använts till att träna fysiska färdigheter har visat sig vara en viktig komponent i utvecklingen av färdigheter. Det har visat sig att lärare som behärskar innehållet i undervisningen erbjuder eleverna fler uppgifter och anpassar svårighetsgraden efter elevernas förmåga. Fysiska uppgifter som till svårighetsgraden motsvarar elevernas förutsättningar ger kvalitativt goda prestationer, och för att nå framsteg är kvaliteten på prestationerna viktigare än kvantiteten.

Kopplingen mellan respons och framsteg uppvisar samma drag som kopplingen mellan träning och framsteg. Responskvantiteten skiljer sig stort mellan läraren och eleverna. När läraren lär ut fysiska färdigheter använder han eller hon en stor del av tiden (upp till 60 % av lektionen) till att ge respons, medan de enskilda eleverna mottar respons under ca 1 % av lektionen.

Hur respons ges har visat sig vara betydelsefullt för att eleverna ska nå framsteg. Responsen inverkar positivt på elevernas förmåga om den gäller en prestations totala uppbyggnad. Respons som gäller detaljer inverkar negativt. En lärares förmåga att handleda väl garanterar en god inlärning.

Vikten av aktivitet betonas starkt i gymnastikundervisningen. Att man rör på sig mycket är givetvis av betydelse bland annat för konditionen. När det gäller att lära sig fysiska färdigheter möjliggör kvantiteten en kvalitativ träning.