Vad är fysisk fostran?

Vad är fysisk fostran?
En vid definition på fysisk fostran kan omfatta all sådan verksamhet, där man ser fysisk aktivitet ur ett fostringsperspektiv. Fysisk fostran handlar alltså inte bara om gymnastikundervisning, utan om all fostran som innehåller fysiska aktiviteter. Det kan också gälla till exempel social fostran genom fysiska aktiviteter eller frågor som gäller förvaltningen och uppbyggnaden av den fysiska fostran, ifall aktiviteterna ses genom ett pedagogiskt perspektiv.

De centrala målen för den fysiska fostran är

  • att fostra eleverna till fysisk aktivitet
  • att fostra eleverna med hjälp av fysisk aktivitet

Att fostra eleverna till fysisk aktivitet
Att fostra eleverna till fysisk aktivitet innebär att förmedla sådana kunskaper, färdigheter och attityder som gör att de kan och vill syssla med fysiska aktiviteter.

Färdigheterna har en central betydelse när det gäller fysiska och motoriska aktiviteter. Eftersom frivillig aktivitet handlar om ett individuellt val är det svårt att sätta fingret på vilka färdigheter som bäst främjar målet. Därför borde den fysiska fostran erbjuda mångsidiga aktiviteter i olika miljöer, så att alla kan finna sitt eget sätt att motionera också på fritiden. Samtidigt erbjuds möjligheter till mångsidiga erfarenheter av fysisk aktivitet. På det sättet skapas också positiva attityder, åtminstone till någon viss form av fysisk aktivitet. Att lära sig hur man lär sig kan också ses som en grundprincip när det gäller att lära sig olika färdigheter. Då är det i sin tur lättare också att börja med nya former av fysiska aktiviteter.

Motions- och idrottskulturen förändras i snabb takt och nya former av motion och idrott föds hela tiden. I samband med fysisk fostran är det också bra att ge tillräckligt med grundläggande kunskaper om effekterna av olika former av aktiviteter, om olika grenars särdrag och om möjligheterna att börja med någon aktivitet på fritiden.

Att fostra eleverna med hjälp av fysisk aktivitet
När det gäller fostran med hjälp av fysiska aktiviteter är det viktigt att ha målen klara för sig, och att känna till hur man utnyttjar fysisk aktivitet i fostran. Fysiska aktiviteter erbjuder utmärkta möjligheter till att göra saker tillsammans och att skapa nya kontakter. Det förutsätter ändå att aktiviteterna är organiserade så att de här möjligheterna verkligen ges, och inte överskuggas av till exempel överdriven tävlingsanda.

Fysiska aktiviteter ger också fina tillfällen att fundera över rätt och orätt, över själviskhet och över vikten av att följa regler. Få andra verksamheter erbjuder lika mycket utmanande situationer för den etiska fostran som just spel och lekar. Undersökningar visar i alla fall att resultatet kan bli tvärt emot det önskade, ifall man inte sköter situationerna pedagogiskt riktigt.

Det är bra att minnas att fysiska aktiviteter i och med sin aktiva och nonverbala karaktär kan erbjuda ett utmärkt stöd också för den kognitiva  inlärningen och ge tillfällen att öka toleransen mellan olika kulturer.


Text: Lauri Laakso