Lektionsmodeller för mätning av aktivitet

Olika sätt att använda stegräknare:

Joggingrunda 5000 steg

Mål: Eleverna blir motiverade att jogga. Eleverna uppskattar hur många steg de tar per dag genom att räkna ihop antalet steg under träningen med övrig daglig motion. Eleverna jämför sitt totala stegantal med motionsrekommendationerna och uppmuntras att röra på sig åtminstone enligt rekommendationerna.

Genomförande: Eleverna får stegräknare och matar in sina personliga uppgifter på dem (till exempel vikt och steglängd). Därefter får de göra en joggingrunda på minst 5000 steg. De kan gå eller jogga eller gå och jogga växelvis beroende på sin kondition.

Utvärdering: Stegantalet och sträckan avläses på stegräknarna. Läraren och eleverna funderar tillsammans på om den uppmätta sträckans längd stämmer och vilka faktorer som påverkar den. Eleverna funderar också på hur effektiv joggingrundan var och om de tar så många steg per dag som rekommendationerna säger.

Gång–jogging med stegräknare

Mål: Eleverna blir motiverade att röra på sig åtminstone enligt motionsrekommendationerna. Eleverna uppmuntras att vid behov öka sin dagliga motion.

Genomförande: Eleverna får stegräknare och matar in sina personliga uppgifter på dem (till exempel vikt och steglängd). Sedan får de som uppgift att gå i 10 minuter, kontrollera stegantalet på stegräknaren, jogga i 10 minuter och åter kontrollera stegantalet.  Övningen kan användas som uppvärmning eller som en separat övning. Eleverna kan också gå eller jogga längre än 10 minuter eller växla mellan att gå och jogga i flera etapper.

Utvärdering: Läraren och eleverna jämför hur effektiv motionen varit (stegantal och sträcka) när tiden är konstant.

Gång–jogging med bestämt antal steg

Mål: Eleverna uppmuntras att träna och blir bekant med intervallträningens grunder.

Genomförande: Eleverna får stegräknare och matar in sina personliga uppgifter på dem (till exempel vikt och steglängd). Eleverna ska sedan gå 100 steg och därefter jogga 100 steg. Detta upprepas flera gånger. Eleverna kan också få som uppgift att exempelvis gå 100 steg och sedan löpa snabbt 50 steg. Elever med bättre kondition kan exempelvis jogga lugnt 100 steg och löpa snabbt 100 steg. Stegmängderna kan också vara betydligt större och man kan öka dem för varje gång.

Utvärdering: Läraren och eleverna diskuterar om intervallträningens grunder och effekt och bedömer hur övningen gick. De funderar också över om möjligheten att se stegantalet på stegräknaren gör att man motiveras att växelvis gå och jogga enligt de givna instruktionerna.

Vardagsmotion

Mål: Eleverna blir medvetna om sin egen vardagsmotion och uppmuntras vid behov att röra på sig mera genom vardagsmotion.

Genomförande: Eleverna får låna stegräknare så att de kan mäta antalet steg den egna vardagsmotionen resulterar i (skolresor, resor till och från hobbyer). De får som uppgift att mäta hur många steg de tar genom vardagsmotion under 3–5 dagar.

Utvärdering: Läraren och eleverna funderar över mängden steg som vardagsmotionen resulterat i och deras andel av den dagliga motionen. De jämför också hur stor andel stegen utgör av det rekommenderade dagliga stegantalet. Läraren framhåller att det rekommenderade stegantalet räcker för att sköta hälsan men att mera motion ger ytterligare nytta.

Olika sätt att använda aktivitetsmätare:

Gång–jogging–löpning

Mål: Eleverna tränar fysisk uthållighet och får information om hur effektiv träningen är.

Genomförande: Eleverna gör en 45 minuters joggingrunda med aktivitetsmätare och växlar mellan att gå, jogga och löpa. Efteråt avläses på mätaren träningens totala längd, hur stor del av träningen som bestod av hälsomotion respektive konditionsträning samt mängden aktiva steg.

Utvärdering: Eleverna bedömer på basis av aktivitetsmätaren och sina egna intryck hur effektiv joggingrundan var.

Omväxlande belastningsnivå under joggingrunda

Mål: Eleverna joggar och växlar mellan olika belastningsnivåer. Eleverna observerar på vilken belastningsnivå motionen enligt aktivitetsmätaren är hälsofrämjande och hur intensiv motionen ska vara för att främja uthålligheten.

Genomförande: Eleverna går först 15 minuter så att mätaren visar att motionen är hälsofrämjande. Efter det joggar de 15 minuter så raskt att mätaren visar att motionen främjar uthålligheten. Avslutningsvis går eleverna åter på hälsofrämjande nivå i 15 minuter. Tiderna kan justeras efter elevernas individuella kondition och exempelvis utifrån den tid som står till förfogande.

Utvärdering: Läraren och eleverna funderar tillsammans på hur den belastningsnivå som mätaren visar passar för de olika eleverna och jämför hur lätt respektive mera ansträngande motion känns.

Aktivitetsmätare kan också användas som stegräknare i träning som är planerad att utföras genom stegmätning.