Temaområden

När jag tänker på mitt eget arbete, som går ut på att planera och göra upp läroplanen, upplever jag att den största utmaningen i läroplansarbetet är ämnesområdena och hur man beaktar dem skolvist och ämnesvist. Vi har inom vår skolgemenskap beslutat att först göra upp den allmänna delen av den skolspecifika läroplanen, sedan de ämnesspecifika läroplanerna och först därefter planera och formulera det kapitel som handlar om temaområden. Det beslutet fattade vi för att var och en ska ha möjlighet att fundera över vilka temaområden som bäst lämpar sig för det egna ämnet och därmed ska ha plats i den ämnesvisa läroplanen vid sidan av arbetet för att integrera olika ämnen.

I mitt tycke lämpar sig följande temaområden och de mål och centrala innehåll som slagits fast för deras del väl i undervisningen i historia:

Temaområdet Att växa som människa har som mål att skapa en uppväxtmiljö som å ena sidan skall stödja utvecklingen av individualiteten och en sund självkänsla och å andra sidan stödja elevens utveckling som samhällmedlem med jämlikhet och fördragsamhet som utgångspunkt. Till temaområdets centrala innehåll hör rättvisa, jämlikhet, inlärningsfärdigheter och långsiktig, målinriktad självutveckling samt att ta hänsyn till andra, rättigheter, skyldigheter och ansvar som gruppmedlem.

Syftet med temaområdet Kulturell identitet och internationalism är att hjälpa eleven att förstå den finländska och den europeiska kulturidentitetens karaktär, att finna sin egen kulturidentitet och att utveckla sin förmåga till växelverkan mellan olika kulturer och till internationalism. Det här temaområdets mål är att eleven skall lära sig känna och uppskatta det egna andliga och materiella kulturarvet och lära sig betrakta den finlandssvenska och finska kulturidentiteten som en del av en specifikt finsk, nordisk och europeisk kultur, förstå rötterna och mångsidigheten i den egna kulturen och lära sig att se sin egen generation som den som för kulturarvet vidare och utvecklar tidigare generationers levnadssätt. Temaområdets centrala innehåll överlappar delvis de punkter som ingår i innehållet i ämnet historia.

Kommunikation och mediekunskap i synnerhet till den del som detta temaområde är förknippat med utvecklandet av elevens förmåga att hantera information och jämföra, välja och utnyttja den information som han eller hon har sökt fram. Centralt är också att eleven lär sig att förhålla sig kritiskt till innehållet i den information som förmedlas av medierna och att begrunda de hithörande etiska och estetiska värden i kommunikationen samt lär sig använda olika slag av medier och medieteknik både i informationssökning, informationsförmedling och i olika interaktionssituationer.

Temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap har kopplingar till ämnet historia bland annat genom att eleven inom det området förväntas lära sig att bilda sig en egen uppfattning om olika frågor genom att utnyttja olika slags expertis. Bland det som är centralt i temaområdets innehåll finns också historieundervisningens hörnstenar: demokratins betydelse i gemenskapen och samhället samt olika sätt att delta och påverka i medborgarsamhället.

Temaområdet Människan och teknologin kan utnyttjas inom temaundervisningen t.ex. genom att man väljer att ta upp teknologins utveckling och de faktorer som påverkar utvecklingen i olika kulturer och på olika områden under olika perioder.