Utmaningar i arbetet med läroplanen

Utmaningar i anknytning till arbetet med läroplanen i historia

Till läroämnet historia kan man koppla flera av de värderingar som tas upp i 1 § Den grundläggande utbildningens värderingar i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Då man planerar den ämnesvisa läroplanen i historia kan läraren/lärarna fundera över hur man kunde beakta några av följande värderingar:

 • respekt för de mänskliga rättigheterna
 • bevarandet av naturens mångfald och jordklotets livskraft
 • tolerans för kulturell mångfald
 • den grundläggande undervisningen bör också beakta hur den finländska kulturidentiteten har formats i växelverkan mellan den specifikt finländska, den nordiska och den europeiska kulturen
 • tvåspråkigheten, samerna, de nationella minoriteterna, de två folkkyrkorna, vårt lands olika dialekter, seder och bruk
 • den finländska kulturen berikas av invandrare från olika kulturer, vilket hjälper oss att förstå kulturell mångfald och växa i ett mångkulturellt samhälle
 • europeiskt samarbete.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har skapats i början av det nya millenniet och även läroämnet historia bör kunna svara på de utmaningar som står att se i 2000-talets Finland. Till exempel följande frågor kan därför vara motiverade för lärare som arbetar med läroplanen i historia:

 • Hur beaktar läroplanen att det för närvarande finns 3 000 invandrarbarn i Finland?
 • Hur beaktas elevernas olika behov när det gäller att bygga sin identitet?
 • Varför har historia ofta upplevts som ett ”svårt ämne”?
 • Vilka förutsättningar har det här läroämnet att lära ut tolerans och kulturell mångfald?
 • Vilka möjligheter finns det till integration med andra läroämnen t.ex. inom följande ämnesområden: nationalism, demokrati och diktatur, imperialism, andra världskriget, kalla krigets tid, uppdelningen av världen i fattiga och rika?
 • Hur beaktas jämställdhetsutvecklingen?