Att tolka en bild

Man kan bra låta elever i olika åldrar utföra en uppgift där det gäller att tolka en bild. Det väsentliga i bildtolkning är vad man fokuserar på då man betraktar en bild, och hur man med hjälp av frågor styr tolkningen. Både bilden och det man kan hitta i den fastnar lätt i elevernas minne. Ofta är det också lätt att erinra sig bildens detaljer eller berättelser som anknyter till den, antingen tillsammans under lektionen eller då man repeterar vad man lärt.

Om man för en bildtolkningsuppgift använder en konstnärlig bild är det bra om läraren observerar och påminner eleverna om att en konstbilds uppgift inte är att fungera som historiskt dokument. En konstbild förmedlar sin tids tolkningar och idealbild av den händelse, de människor eller den tid som presenteras. Med hjälp av en konstbild kan man träna elever i att fördjupa den historiska tolkningen, t.ex. så att de i anslutning till uppgiften får bedöma vilket intryck konstbilden förmedlar eller jämföra den med den historiska händelsen. Konstbilder är rätt krävande och träning i att använda och tolka dem kan ske i samarbete med bildkonstundervisningen.

Verket ovan, där kung Alexander den Store av Makedonien och kung Dareios av Persien strider i slaget vid Issos, är ett exempel på (konst)bildens användning i historieundervisningen.

Läraren kan med lämpliga frågor styra utforskningen av bilden. Till att börja med kan man fästa sig bara vid det som syns på bilden.
Vad ser du i bilden? Vad berättar bilden? (Strid, hästar, soldater, vapen, sköldar osv.)

Sedan kan eleven rikta uppmärksamheten på bildens detaljer och de ledtrådar de ger.
Vilka detaljer ser du i bilden? (=hästar, sköldar, vapen)

Vid en mera detaljerad granskning av bilden börjar man hitta olika antydningar som hjälper betraktaren att tolka händelserna.
Vilka personer på bilden är härförare?Hur kan du sluta dig till det? (Två personer i centrum, avbildade i förgrunden, finare utrustade än soldaterna som står runt dem. På vänstra sidan står Alexander den Store och på den högra den persiska storkonungen Dareios. Kungarnas nationalitet framhävs också i klädseln).

Då man granskar bilden kan man genom att använda en historisk referensram dra slutsatser av händelserna.
Vems sida har övertaget? Varför? (Alexanders, för hans ansiktsuttryck och hållning visar självsäkerhet, belåtenhet, de i hären till höger ser skrämda ut. Det ligger stupade soldater och hästar på marken.)

Med bildens hjälp kan man också dra slutsatser och använda förhandsinformation om händelsen.
Vad tror du att det hände sedan? Vilken sida vann? Ta reda på vad som hände med Alexander den Store och Dareios efter striden. (Bilden beskriver slaget vid Issos, där den persiska kungen Dareios familj tillfångatogs av grekerna. Två år senare, i slaget vid Gaugamela, besegrade Alexanders styrkor slutgiltigt Dareios här).

Vill man fördjupa tolkningen av bilden kan läraren i denna uppgift utnyttja det faktum att det är fråga om en konstbild. Till exempel:
Ta reda på när verket i fråga är målat. Hur tar sig denna tids politiska skeenden (i Europa) uttryck i verket?

Text: Najat Ouakrim-Soivio