Historiskt tänkande i lärarutbildningen

Hur beaktas förmågan att tänka historiskt i lärarutbildningen?

Denna korta artikel kan givetvis inte vara en uttömmande beskrivning av klasslärarnas utbildning i historiens didaktik. Avsikten är att presentera några synpunkter på hur de tankar som läggs fram i läroplanens grunder också avspeglar sig på lärarutbildningens vardag. Det allmänbildande perspektivet är alltjämt en viktig bas för grundskolans historieundervisning. Det är motiverande för läraren att historia som läroämne ger möjlighet att utveckla en tankeförmåga som man har nytta av också utanför klassrummet. För att kunna förstå dagens värld och bygga sig en egen världsbild krävs förmåga till kritiskt och skapande tänkande.

Text: Marko van den Berg