Det historiska perspektivet

Historieämnets undersökningsmetoder som del av lärarutbildningen

Hur borde förmåga att tänka historiskt då beaktas i det praktiska lärararbetet? Hittar man inte meningsfulla inlärningsmodeller som går att förverkliga i vardagsundervisningen, förblir talet om historiskt tänkande lätt frasmakeri. En viktig utgångspunkt är att det inte alltid behövs stora materiella satsningar eller mängder av resurser och tidskrävande vidlyftiga projekt för att lära ut en viss typ av tänkande. Det är snarare fråga om ett visst perspektiv på historieundervisningen och på vad man anser att är viktigt i historieinlärningen.

I lärarutbildningen strävar man efter att presentera olika slags teoretiska aspekter på en intellektuellt stimulerande historieundervisning. Dessutom har man som mål att ge praktiska exempel på hur undervisning i förmåga att reflektera rent praktiskt kunde genomföras.

De kurser i historiens didaktik som ordnas för klasslärare har som mål att förmedla ett teoretiskt underbyggt perspektiv på bruk av varierande undervisningsmetoder. Under dessa kurser går man inte nödvändigtvis igenom de historiska epokerna. Avsikten är i stället att förmedla en uppfattning om historien som vetenskap och granska historieinlärningen ur olika synvinklar. De studerande kan rentav ha starka fördomar mot historia. De minnen de har av sin skoltids historieundervisning spelar naturligtvis en stor roll. Under kursen för man starkt fram den historiska vetenskapens sätt att granska olika källors information och dra slutsatser av detta. Likaså betonas historieämnets uppgift att förklara mänsklig verksamhet. Den centrala tanken är att också eleverna ska kunna tolka och förklara historien. Om läraren vill kan han eller hon ha som central utgångspunkt att erbjuda olika intellektuella utmaningar. Begreppet historisk källa kan låta högtidligt, men också mycket vardagliga företeelser kan bli föremål för tolkning. Bland annat kan fotografier, gamla föremål, klädsel eller till och med reklam berätta mycket om en viss tidsperiod. Det gäller bara att ställa de rätta frågorna. I sig, utan tolkning, är källorna stumma. Viktigt är också att samma källa kan ge upphov till olika tolkningar och att en och samma historiska händelse kan beskrivas på mycket olika sätt beroende på vem som studerar den. Under grundkursen i historia betonar man dock att åsikter och tolkningar måste vara underbyggda. Alla påståenden är inte lika sanna.