Museipedagogik

Museer erbjuder i dag lärare både hjälpmedel för och möjligheter till en upplevelsebaserad historieundervisning. Museerna lever i dialog med såväl tidsandan som andra samhällsströmningar. I museerna fokuserar man också på det som är relevant och intressant i vår egen tid.

I samarbetet mellan skolor och museer har man under de senaste åren i allt större utsträckning uppmärksammat såväl substansen i undervisningen som arbetsmetoderna. Att både skapa upplevelser och nätverk tillsammans med andra aktörer hör till utmaningarna i museiundervisningen. Samarbetet med lärare har bidragit till att förbättra både museipersonalens pedagogiska färdigheter och förutsättningarna för elevcentrerade arbetsmetoder. I enlighet med dagens pedagogiska metoder erbjuder museerna välplanerad museiundervisning som med små justeringar kan anpassas till olika behov.

I grunderna för läroplanen ingår en hel del kunskaps- och färdighetsmässiga målsättningar för museiundervisning. På det sätt som förutsätts i läroplanerna utgör museerna undervisningsmiljöer som skiljer sig från den normala skolvärlden och som på ett mångsidigt sätt kan utnyttjas i undervisningen i historia och samhällslära från och med femte klassen i den grundläggande utbildningen ända till gymnasienivå. Museer bör därför ingå i kommunernas och skolorna lokala läroplaner.

En fungerande dialog mellan lärare och museipersonal är den bärande kraft som garanterar att samarbetet mellan skola och museum utfaller väl. Man bör lita på museifolkets yrkeskunskap och ge dem plats att undervisa eleverna och samtala med dem. Museipersonalen är inte konkurrenter till lärarna, utan lär sig också själv mycket i kontakten med eleverna – inlärningsprocessen är alltså ömsesidig. Genom att redan i planeringsskedet samarbeta med museifolket kan man undvika många problem. Lärare behöver t.ex. inte ”ängslas” för att besöka museer tillsammans med eleverna. Överlag kan man säga att såväl lärare och elever som museifolk har mycket att lära i den här dialogen.

Informationsteknologin ger nya möjligheter att effektivera arbetet och många museer har också pampiga presentationer av sina tjänster på webben. På de här sajterna kan man ofta också hitta olika slags uppgiftsmodeller som underlättar lärarens arbete och kanske bidrar till att sänka tröskeln för ett museibesök. Tillsammans med eleverna kan man på förhand besöka en museisajt (t.ex. museer i Finland.net) och på så sätt lära sig mer om museet och eventuella uppgifter. Det är tydligt att skolorna tack vare webben hittar museer bättre än tidigare och att museernas satsningar på funktionalitet har lyckats.

I ett allt mer mångkulturellt samhälle blir också museernas roll allt viktigare. Finländarna är med i den europeiska globaliseringsprocessen och världen finns också här hos oss; i våra skolor har vi allt flera elever som kommer från andra kulturer. Museerna har en uppgift i att hjälpa invandrarna att känna sig mera hemmastadda i vår kultur och med våra traditioner.

Text: Kauko Kyynäräinen och Päivi Nieppola