Undervisning i huslig ekonomi i de lägre årskurserna

Undervisning i huslig ekonomi kan ges redan i de lägre årskurserna om utbildningsanordnaren så beslutar. I sådana fall följer man grunderna för läroplanen för huslig ekonomi med beaktande av elevernas ålder. Undervisningens mål, centrala innehåll och genomförande fastställs i den lokala läroplanen genom anpassning av grunderna för läroplanen. (15.4.18 HUSLIG EKONOMI/lLäroämnets uppdrag, sjätte stycket) Detta material har utarbetats för att stödja planeringen och genomförandet av en kontinuerlig lärprocess i huslig ekonomi i förskoleundervisningen och årskurserna 1-2 och 3-6 i den grundläggande utbildningen.

Årskurs 1–2: Att växa till skolelev: Jag och mitt hem

Undervisning i huslig ekonomi kan enligt beslut av utbildningsanordnaren påbörjas redan i de första årskurserna. Huslig ekonomi kan undervisas som ett gemensamt läroämne, som valfria timmar i konst- och färdighetsämnen eller som ett valfritt ämne. Delar av innehållet i huslig ekonomi kan också integreras i olika läroämnen eller i skolans verksamhet.

Att växa till skolelev innebär i ett perspektiv av huslig ekonomi att bekanta sig med sin vardag och olika sysslor i hemmet. Undervisningen i årskurs 1–2 ska ta hänsyn till de vardagsfärdigheter som utvecklats i förskoleundervisningen och tidigare inom småbarnspedagogiken. I de lägre årskurserna kan man integrera innehåll som hör samman med huslig ekonomi i sådana läroämnen där innehållet på ett naturligt sätt lämpar sig för att granska vardagliga företeelser i hemmet. Innehåll som berör huslig ekonomi finns också i skolvardagen, skolmåltiden, skolans klubbverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen.

Kontinuiteten i undervisningen i huslig ekonomi från förskoleundervisningen till sista klassen i den grundläggande utbildningen (Figur 1) kan ses som en kumulativ lärprocess, där man i förskoleundervisningen stiftar bekantskap med hushållssysslor genom vardagsrutiner och lek. Som referensgrupp fungerar under denna period hemmet och föräldrarna, som tillsammans stödjer lärandet i anslutning till vardagen och hemmet. I årskurs 1–2 fortsätter man stifta bekantskap med sin egen vardag och olika aktiviteter i hemmet och i skolan. Arbetssätten ska sporra eleverna att lära känna, namnge, känna igen, pröva på och delta i hushållssysslor.

Årskurs 3–6: Att utvecklas som elev: Jag i hemmet

Undervisning i huslig ekonomi kan ges i årskurs 3–6 om utbildningsanordnaren så beslutar. Huslig ekonomi kan undervisas som ett gemensamt läroämne, som valfria timmar i konst- och färdighetsämnen eller som ett valfritt ämne. Innehåll som hör samman med huslig ekonomi kan integreras i t.ex. främmande språk, samhällslära och historia eller miljö- och naturkunskap eller i läroämnen som eleven själv väljer.

Undervisningen i ämnet huslig ekonomi ska stärka elevens självbild och aktivitet i hemmet. Kunskapen som inhämtats i de lägre årskurserna ska stärkas och utvecklas och kunskapsområdet breddas. I studierna och i synnerhet i de mångvetenskapliga lärområdena ska aktivitetsbaserade arbetssätt samt praktiskt och undersökande lärande i olika lärmiljöer prioriteras. Hushållsrelaterat innehåll utgör fortfarande en naturlig del av skolvardagen, skolmåltiden, skolans klubbverksamhet samt morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen. Detta ger eleverna möjligheter att uttrycka sig, kommunicera och handla på ett för gruppen ändamålsenligt sätt.

Kontinuiteten i undervisningen i huslig ekonomi från förskoleundervisningen till sista klassen i den grundläggande utbildningen (Figur 1) kan ses som en kumulativ lärprocess. I årskurs 1–2 har eleven stiftat närmare bekantskap med livsmiljön i hemmet och i skolan. I årskurs 3–6 kan eleverna öva att självständigt utföra olika uppgifter som anknyter till hemmet. Eleverna ska uppmuntras till jämlikhet i val, aktiviteter och kommunikation i det dagliga livet. Särskild vikt ska fästas vid behovet av handledning och stöd, tidshantering, säkerhet i arbetet och utveckling av vanor. Elevernas självständighet ökar men det egna hemmet utgör fortsättningsvis en viktig referensgrupp, och därför är samarbetet mellan hem och skola viktigt.

Figur 1. Kontinuiteten i undervisningen i huslig ekonomi från förskoleundervisningen till sista klassen i den grundläggande utbildningen.