Centrala innehåll i målen för huslig ekonomi

I1 Matkunskap och matkultur

Matinsikt är ett stödmaterial för mat- och näringsfostran som är avsett som stöd för det lokala läroplansarbetet. Materialet innehåller idéer och bilder som ger uppslag för mångvetenskaplig undervisning och handledning. Matinsikt ska utveckla tänkandet och förmågan att betrakta fenomenet mat ur olika perspektiv. Materialet stödjer matfostran som grundar sig på en fostringsgemenskap samt kontinuerlig utveckling av måltidskunskapen. Matfostran beskrivs konkret som en del av det dagliga främjandet av hälsa och välmående, ämnesundervisningen, mångsidig kompetens och de mångvetenskapliga lärområdena.

Matfostran hänger i synnerhet samman med den dagliga skolmåltiden och med bl.a. innehållsområdet I1 Matkunskap och matkultur i huslig ekonomi. Materialet Matinsikt är resultatet av ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen och Jord- och skogsbruksministeriet samt ett omfattande samarbete med olika intressentgrupper.

Material för den lokala läroplansprocessen

Material kring matfostran

I2 Att bo och leva tillsammans

Stödmaterial kommer senare.

I3 Konsument- och hushållskunskap i hemmet

Konsumentfostran ingår i varje lektion i huslig ekonomi. Undervisningen i huslig ekonomi ska utveckla elevernas kunskaper, färdigheter, attityder och beredskap som behövs för att hantera vardagen i ett hem och för en hållbar livsstil som främjar hållbarhet och välbefinnande. Målet för konsumentfostran är att ge konsumenten de kunskaper som behövs för att klara sig på en föränderlig marknad och i olika livssituationer. Undervisningen i konsumentfostran kan integreras i olika läroämnen och i de mångvetenskapliga lärområdena.

LP2016 ger möjlighet till konsumentfostran i många sammanhang. Planeringen ska utgå från valet av mål och innehåll och från ämnesområden som intresserar eleverna. Som verktyg för lärandet används innehåll som hör samman med det dagliga livet.

Mera om konsumentfostran

Den nordisk-estniska samarbetsgruppen för konsumentutbildning (Konkurrens- och konsumentverket)