Material för matfostran, undervisning och handledning

Matfostran hela året

Hela året matfostran beskriver med bilder och nyckelord hur matfostran kan genomföras under kalenderåret. Materialet kan till exempel användas som verktyg vid läsårsplaneringen för att lyfta fram teman kring mat under läsåret. Årsklockan fungerar som ram för planeringen av matfostran och tidtabeller. Material har utvecklats som stöd för årsklockan för både årskurs 1–6 och årskurs 7–9 med innehåll, metoder och övriga verktyg för matfostran.

Planschen Hela året matfostran (pdf)

Matfostran i olika åldrar

Matfostran i olika åldrar ger idéer och stöd för planeringen av en kontinuerlig matfostran i årskurserna 1–2, 3–6 och 7–9. Materialet har planerats utgående från de olika åldersgruppernas förutsättningar samt behov vad gäller ätande, matval och färdigheter. Ur elevernas och lärarnas synvinkel meningsfulla arbetssätt och teman beskrivs för de olika åldersklasserna. Syftet är att skapa förutsättningar för att behandla teman kring mat så att eleverna är motiverade att lära sig och gradvis ökar sina kunskaper. Pedagogiska frågor i anslutning till temat är vad? (introduktion i temat), hur? (övningar) och varför? (aktivitet och tillämpning, förståelse av sammanhang).

Matfostran i olika åldrar - handout (pdf)
Undervisning i huslig ekonomi i de lägre årskurserna

Årsklocka: Den dagliga rytmen i skolan

Årsklockan den dagliga rytmen i skolan ger konkreta tips för hur matfostran och måltider kan integreras i skoldagen, olika läroämnen och mångvetenskapliga helheter genom att också beakta fritiden. I klockan beskrivs hur matfostran på ett ändamålsenligt sätt kan tas upp i samband med olika aktiviteter under skoldagen. Det finns separata klockor för årskurs 1–6 och 7–9. Klockan fungerar till exempel som verktyg vid läsårsplaneringen och vid noggrannare arbets- och lektionsplanering för att integrera teman kring mat i skoldagen. Klockan fungerar som ram för planeringen av måltider, matfostran och tidtabeller. Material har utvecklats som stöd för klockan för både årskurs 1–6 och årskurs 7–9 med innehåll, metoder och övriga verktyg för matfostran.

Årsklockan (pdf)

Idéer för integrering: matfostran i den grundläggande utbildningen

Idéer för integrering ger konkreta tips för planeringen av mångvetenskapliga uppgifter och helheter. Matfostran ingår i många läroämnen i läroplanen för den grundläggande utbildningen och därmed finns möjligheter till en bra och effektiv matfostran. Utmaningen är att det också finns många andra motsvarande teman och att innehållet i läroämnena är mycket omfattande. Det viktiga är att välja innehåll som stödjer målen och skapa helheter med ett för eleverna meningsfullt innehåll där lärandet baserar sig på vardagliga observationer.

Broschyren Idéer för integering (pdf)