Informations- och kommunikationsteknik i lärandet

Informations- och kommunikationsteknik är en väsentlig del av en mångsidig lärmiljö. I matematiken erbjuder informations- och kommunikationsteknik möjligheter till mångsidiga matematematiska undersökningsmetoder, problemlösning och till delning av arbeten. I studierna kan man mångsidigt utnyttja till exempel dynamiska geometriprogram, räknare och räknaremulatorer, digitala läromedel, kalkylprogram och programmeringsmiljöer. Eleverna kan lösa matematiska problem både med hjälp av färdiga program och med program som de själva konstruerat.

Förmåga att hantera och analysera information (M8, åk 7-9)

Informations- och kommunikationstekniken erbjuder mångsidiga möjligheter till att söka, sammanställa, dela, analysera och presentera information. Eleverna kan samla in information till exempel genom att använda en elektronisk enkät, söka på Internet eller genom att observera omgivningen. Informationen kan exempelvis sparas i en delad mapp som är tillgänglig för gruppen, kalkylprogram (tabellhanteringsprogram) kan användas i analysen och presentationsprogram för presentationen av materialet. I analysen drar man nytta av tidigare erhållna kunskaper och färdigheter i att komprimera information och dra slutsatser. Slutsatserna kan exempelvis vara generaliseringar, prognoser, principer eller matematiska modeller.