Matte med fingerkänsla - konkret matematik i nybörjarundervisningen

Matte med fingerkänsla är ett material för konkret matematikundervisning som inte är knutet till någon lärobok. Materialet är riktat till lärare i nybörjarundervisningen. Med hjälp av Matte med fingerkänsla kan läraren konkretisera nybörjarundervisningen i matematik. Materialets innehåll stödjer målen i läroplanen. Materialet ger läraren tips och känsla för konkret matematikundervisning som utvecklar elevernas matematiska tänkande och förståelse av grundläggande begrepp genom konkreta och mångsidiga upplevelser. 

Materialet har tagits fram i samband med ett lärmiljöprojekt som finansierades av Utbildningsstyrelsen. Projektet genomfördes av Mattelandet i Uleåborg (Oulun Matikkamaa) tillsammans med sex lärare från nybörjar- och specialundervisningen. Materialet testades på olika håll i Finland under läsåret 2009–2010. Syftet med projektet var att utarbeta en modell för matematikundervisningen, som stödjer och utvecklar elevernas individuella färdigheter i matematik i enlighet med läroplansmålen. Materialet ska bidra till att främja elevernas inbördes samspel och samarbetsfärdigheter och utveckla hela skolans pedagogiska klimat i en mera konkret riktning.

Kartläggning av matematiskt kunnande

Matte med fingerkänsla utgår från att de första skolveckorna utnyttjas till att befästa grundbegreppen. Under dessa veckor finns det också tid att kartlägga nivån på elevernas grundläggande matematiska kunnande. Det lönar sig att utreda elevernas matematiska kunnande i början av det första skolåret, så att undervisningen kan byggas upp individuellt och utgående från elevernas verkliga kunnande. Med matematiskt kunnande avses här att eleverna exempelvis behärskar grundbegrepp som mera – mindre – lika mycket och flera – färre – lika många, förstår att enheters storlek, form eller placering i förhållande till varandra inte påverkar antalet (antalet är konstant) och kan se och göra talföljder.

Kartläggningen av det matematiska kunnandet är viktig ur elevernas synvinkel, eftersom det kan finnas risk för att matematikundervisningen avancerar för snabbt och grundbegreppen inte behandlas tillräckligt ingående. Eleverna får kanske inte en tillräckligt god grund för matematiskt tänkande, vilket inverkar negativt på deras framtida lärande. Mångsidiga och konkreta upplevelser med flera sinnen ger eleverna en god grund för matematiklärande. Det ideala är om eleverna har möjligheter till sådana upplevelser redan före förskolan.

Materialet som stöd för undervisningen

I Matte med fingerkänsla indelas matematikundervisningen i avsnitt med olika teman, som består av de områden som är de allra viktigaste för matematiklärandet. Utöver dem är det bra om läraren kompletterar sin undervisning med problemlösningsuppgifter, logiska och kombinatoriska övningar, enkel statistisk matematik, tillämpade uppgifter etc.

Den konkreta tankemodellen i materialet stödjer en utveckling, där matematiken blir en del av varje skoldag och det matematiska tänkandet integreras i vardagliga situationer. Läraren kan använda en valfri lärobok som stöd för undervisningen, även om det inte är nödvändigt åtminstone i det första avsnittet i årskurs 1. Användning av flera olika läroböcker kan dock komplettera och berika undervisningen.

Avsnittsindelningen behöver inte följas slaviskt. Alla lärare kan själva bedöma vilka av de konkreta matematikövningarna de anser vara viktiga, delvis beroende på vilka läromedel och andra redskap och material som står till förfogande.

Enligt Matte med fingerkänsla framskrider undervisningen i regel så att eleverna till en början utför övningarna med hjälp av sin egen kropp och elevgrupp och därefter med konkreta redskap. Resultaten som fåtts med redskapen presenteras först för eleverna i ritad form och först därefter på "matematiskt språk", dvs. med symboler. Det är också bra att abstrahera i omvänd riktning, alltså att till exempel presentera uppgifter som betecknats med symboler med hjälp av redskap. Efter de konkreta uppgifterna kan läraren välja uppgifter som passar in i temat ur en valfri lärobok.

TIPS! Det lönar sig att komplettera den konkreta undervisningen med olika övningar, spel och lekar som bl.a. finns i de lärarguider som hör till läroböckerna. Det finns också mycket material på nätet som man söka fram med olika sökord. 

Materialets uppbyggnad

I Matte med fingerkänsla är läsåret indelat i avsnitt. Varje avsnitt har ett tema med konkreta övningar som presenteras i ord och bild. Läraren kan göra egna anteckningar t.ex. i ett Word-dokument, en Excel-tabell, ett häfte eller på annat lämpligt sätt. När läraren planerar undervisningen för de olika avsnitten kan han/hon till exempel skriva ner vilka övningar eller uppgifter som kunde ingå i undervisningen och hur de har fungerat med olika elever. Uppgifter som anknyter till olika teman finns t.ex. i lärarguiderna eller läroböckerna. Differentiering av undervisningen kräver också extra uppmärksamhet av läraren och användning av olika redskap. Då matematiska begrepp gås igenom är det viktigt att alla elever deltar i de konkreta övningarna. Differentiering får alltså inte betyda att en del av eleverna bara gör uppgifter med penna och papper.