Att stödja skolspråket

Elevers kunskaper i undervisningsspråket är av avgörande betydelse för deras lärande i alla ämnen. Därför kan lärare inom alla ämnen genom att fokusera språket skapa bättre möjligheter för eleverna att lära sig i. Språkinriktad undervisning är dessutom en god undervisning som gagnar alla elever, oberoende av språklig bakgrund och språkkunskaper.

Språkinriktad undervisning innebär att eleverna och lärarna har ett nära förhållande till språket. Det betyder bland annat att både elever och lärare blir mer medvetna om de olika sätt språket används i de olika ämnena. Förutom de ämnesspecifika orden karaktäriseras språket i till exempel läroböckerna och formuleringar i prov av ord och uttryck som eleverna sällan möter utanför klassrummet. Exempel på detta är ord som utgöra, framträdande, resurs. Den här skillnaden mellan det vardagliga språket och det så kallade skolrelaterade språket (eller skolspråk/academic language) behöver uppmärksammas. Lärare behöver också synliggöra skolans texttyper (till exempel föredrag, provsvar, rapporter) och stödja eleverna i att uttrycka sig enligt dem, både på en lexikal och en strukturell nivå.

Elevernas möjligheter att utveckla skolspråket ökar då de själva ges möjligheter att vara språkligt aktiva. Eleverna behöver få utrymme att använda språket, både muntligt och skriftligt, och i olika typer av texter. Läraren behöver både ställa krav och ge eleverna stöd för ett använda ett allt mer varierat skolrelaterat språk.

Språkinriktad undervisning innebär att hålla en hög kognitiv nivå på undervisningen, men att underlätta elevernas förståelse och möjligheter att utvecklas språkligt genom en stödjande kontext. Exempel på stödjande kontext är genremedveten undervisning, en utvecklingsgång där gemensamt muntligt arbete fungerar som en grund för individuellt skriftligt arbete, användning av skriftliga och visuella stödstrukturer och modeller samt kontrastering med andra språk.

Språkinriktad undervisning är ingenting extra, som görs vid sidan om den övriga undervisningen. Att uppmärksamma ord som används muntligt och skriftligt i klassrummet är en del av ämnesundervisningen. Till exempel under samtal om texter utvecklar eleverna lässtrategier samtidigt som deras ordförråd och ämneskunskap växer.

Genom att vänja eleverna vid att se och tala om språket i de olika ämnena växer deras språkmedvetenhet. Förutom att ständigt synliggöra språket är det viktigt att också uppmärksamma eleverna på språkets roll för lärande. Att förstå betydelsen av att ha ett starkt skolspråk kan motivera eleverna att utveckla och använda svenska i skolan. En språkinriktad undervisning och en undervisning där flerspråkighet ses som en resurs är inte motstridande. Då en allt större andel av eleverna har en flerspråkig bakgrund är det av synnerligen stor vikt att alla upplever sig bekräftade med sin egen språkliga bakgrund och egna språkkunskaper. De olika språken stödjer varandra och språken ska inte ställas mot varandra.