Flerspråkighet som resurs

Språkinriktad undervisning tar sig bland annat uttryck i en undervisning där flerspråkighet ses som en resurs. Samtidigt som man inom alla ämnen behöver stödja elevernas utveckling av undervisningsspråket, behöver elevernas kunskaper i och känsla för andra språk uppmärksammas och användas aktivt i skolan. Språk stödjer varandra och ska inte ställas mot varandra. Då en allt större andel av eleverna har en flerspråkig bakgrund är det av synnerligen stor vikt att alla upplever sig bekräftade med sin egen språkliga bakgrund och alla sina språkkunskaper. Eleverna behöver erbjudas möjlighet att fundera på sin språkbakgrund och sin språkanvändning i olika sammanhang.

Ett annat sätt att använda flerspråkighet som resurs är att utnyttja elevernas kunskaper i andra språk i syfte att stödja deras språkliga medvetenhet. Genom att t.ex. kontrastera språk på lexikal nivå (ord/orduppbyggnad) och syntaktisk nivå (meningsbyggnad) och jämföra språkliga uttryckssätt och idiom blir de olika språkdragen synliga för eleverna, samtidigt som de får använda sina språkfärdigheter på ett bekräftande och kreativt sätt. Både sådana språk som är bekanta för många i klassen och språk som enbart enstaka elever har färdigheter i kan användas i kontrastivt och laborativt syfte. Elever med svenska som andraspråk kan, under en övergångsperiod, erbjudas ämnestexter om det aktuella ämnet på sitt modersmål parallellt med de texter som används i den reguljära undervisningen.

Det är inte bara medvetet planerade diskussioner om språk och kultur som är viktiga för eleverna. Om språket får vara i fokus kommer det hela tiden att dyka upp tillfällen då elevernas språkliga identitet kan bekräftas på olika sätt. Då eleverna känner sig välkomna med sin språkbakgrund och har ett medvetet förhållningssätt till sin språkanvändning och sin språkliga identitet – som är under ständig utveckling – stärks också deras beredskap att utveckla undervisningsspråket. Samtidigt som flerspråkighet bekräftas ska lärare fortsättningsvis uppmuntra, ställa krav på och ge stöd för de flerspråkiga eleverna att använda svenska under lektionerna.