Nivåskalan för beskrivning av växande språkkunskap

Arbetsgruppen för läroplansgrunderna för finska och svenska som andraspråk tog initiativ till att utarbeta en särskild nivåskala för växande språkkunskap för de båda lärokurserna.

Nivåskalan utarbetades för att fungera som stöd för planeringen av undervisningen, bedömningen av elevernas språkkunskaper och elevernas självbedömning. Nivåskalan tar särskild hänsyn till inlärningsbehoven och den specifika kontexten i andraspråksundervisningen. Skalan har utarbetats utgående från den europeiska referensramen för språk och den finländska tillämpningen och övriga länders tillämpningar av den, och genom att utnyttja information från undervisningen i finska och svenska som andraspråk samt aktuella undersökningar (till exempel Cefling, Jyväskylä universitet). I nivåbeskrivningarna har målet varit att fästa särskild vikt vid andraspråksundervisningens behov och den grundläggande utbildningens perspektiv. Beskrivningarna har också kopplats till målen för SV2-lärokursen i grunderna för läroplanen. Det här syns i nivåskalan bland annat genom att den

  • granskar språkkunskapen som en helhet där olika slags kompetenser och aspekter av kommunikation samverkar
  • beskriver arten av textkompetens och olika slags texter som brukar känneteckna språkkunskapens olika nivåer
  • beskriver hur språkkunskapen utvecklas från en nivå till följande
  • beskriver hurdant stöd eleven behöver för att gå vidare från sin befintliga kompetensnivå.

Syftet med nivåskalan är att konkretisera hur språkkunskapen utvecklas på ett allmänt plan, även om det inte är helt lätt att beskriva språkkunskapen enligt nivåer. Därför är det viktigt att notera att elevens kompetens ofta innehåller drag från olika nivåbeskrivningar och att elevens kompetens kanske inte innehåller alla drag som beskrivs på en nivå. Nivåbeskrivningarna är inte heller fullständiga och det gäller att läsa dem med eftertanke eftersom till exempel en elev som befinner sig i nybörjarstadiet med hjälp av tillräckligt stöd kan producera textgenrer på B-nivå. På samma sätt kan t.ex. en elev i kommunikationssituationer klart överskrida gränserna för sin språkkunskap. Kommunikationssituationer är lärorika och kommunikation stödjer också elevens förmåga att producera och förstå. Syftet med uppräkningen av textgenrer är närmast att beskriva hurdana texter eleven borde lära sig hantera, för att språkkunskapen och textkompetensen ska fördjupas och vidgas.

Nivåskalan ska inte användas som bedömningsgrund. För bedömningen av elevens lärande ska bedömningskriterierna i grunderna för läroplanen användas. Nivåskalan är avsedd som stödmaterial för att kartlägga elevens språkkunskap. Med hjälp av nivåbeskrivningarna kan läraren få information om elevens starka och svagare delområden av språkfärdigheten och har då lättare att planera undervisningen och välja läromedel, i synnerhet då elevernas språkfärdighetsprofiler varierar.