Undervisningsarrangemangen

En elev kan studera enligt lärokursen svenska som andraspråk och litteratur (i fortsättningen SV2) om elevens modersmål inte är svenska, finska eller samiska eller eleven i övrigt har en flerspråkig bakgrund. Flerspråkig bakgrund kan till exempel syfta på återflyttare eller barn som adopterats till Finland. Då behovet av lärokursen kartläggs ska också följande eventualiteter beaktas:

  • elevens baskunskaper i svenska är bristfälliga inom ett eller flera delområden av språkkunskapen och räcker ännu inte till för att eleven ska kunna delta i den dagliga kommunikationen och det dagliga skolarbetet som en jämlik medlem i skolgemenskapen, eller
  • elevens kunskaper i svenska räcker ännu inte till för studier enligt lärokursen svenska och litteratur.

En elevs behov av lärokursen svenska som andraspråk och litteratur fastställs gemensamt av de lärare som undervisar eleven. Elevens vårdnadshavare fattar beslutet om valet av lärokurs . Eftersom undervisningen ska ordnas enligt elevernas ålder och förutsättningar är det viktigt att valet av lärokurs ger eleven möjlighet att få undervisning enligt den mest lämpliga lärokursen . Eleven kan övergå till lärokursen svenska och litteratur då hen har tillräckliga förutsättningar att studera enligt den lärokursen.

Undervisningen ska alltid läggas upp utgående från elevens behov av lärande och det skede av språkutvecklingen eleven befinner sig i. Om elevens baskunskaper är mycket bristfälliga, har eleven i allmänhet mest nytta av särskild SV2-undervisning. Då elevens språkkunskaper utvecklas, kan hen allt oftare integreras i undervisningsgruppen i svenska och litteratur. SV2-undervisningen kan ordnas till exempel på följande sätt:

  • Eleven har en del av lektionerna i modersmål och litteratur i en separat SV2-grupp och en del i gruppen svenska och litteratur. Klassläraren eller modersmålsläraren och SV2-läraren planerar undervisningen tillsammans. De ansvarar också gemensamt för bedömningen av elevens lärande. (I högre årskurser kan man också dra nytta av periodiseringen: eleven kan ha vissa perioder i sin helhet i gruppen svenska och litteratur och andra perioder åter i sin helhet i SV2-gruppen.)
  • Eleven har alla lektioner i modersmål och litteratur i en separat SV2-grupp. SV2-läraren ansvarar för att målen och innehållet uppnås och för bedömningen av elevens lärande i lärokursen.
  • Klassläraren eller modersmålsläraren och SV2-läraren kan också ge SV2-undervisningen som kompanjonundervisning. Lärarna planerar då undervisningen och bedömer elevens lärande gemensamt.

Lektionerna i svenska som andraspråk kan placeras i schemat på det sätt som är ändamålsenligast, företrädesvis parallellt med lektionerna i svenska och litteratur.

...

Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 30 §
Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 3 §