Natur och miljö 

 

  • Olika sorters miljöer
  • Den levande och den icke-levande naturen
  • Djur och växter i naturen
  • Olika sorters naturliga miljöer
  • Årstiderna i naturen
  • Skönheten i naturen

Förutsättningar för naturavsnittet

Elever klarar under de första skolåren ännu inte av att förstå den direkta inverkan av förändringarna i naturen. Att förstå det viktiga med principerna för miljöskydd och hållbar utveckling kräver ofta också att eleven förmår observera och förstå olika sorters indirekt påverkan och långvariga effekter av direkta orsakssamband. 

Vad är natur?

Med natur avses vanligen det som människan kan upptäcka i landskapet runtomkring, och till begreppet natur hör därför såväl bebyggd som obebyggd, mer eller mindre vild natur. Närmare bestämt utgörs naturen av de levande och icke-levande faktorer som livet på jorden är beroende av, eller som organismerna är beroende av. Med begreppet natur kan också avses antingen ett vilt landskap där människan inte är bosatt eller, i ett vidare perspektiv, både vilt och bebyggt landskap, där också människans verk ingår.

Begreppet natur kan indelas i bebyggd och obebyggd, och dessutom ytterligare i levande och icke-levande natur.
Barn under skolåldern uppfattar ofta naturen som något dit alla faktorer hör, dvs. också människan och hennes verk, men ungefär från åttaårsåldern och framåt ser de inte längre den bebyggda miljön som natur. Också den icke-levande naturens betydelse minskar.

Miljöhot

Med miljöhot avses en sådan fråga, händelse, förändring eller utvecklingsgång som på något vis hotar naturens tillstånd eller kan skada miljön ant

Livsmiljö

Livsmiljö är det område i människans närmiljö där hon dagligen verkar och lever. Dit hör både den bebyggda och den obebyggda, vilda naturen samt den levande och icke-levande naturen inklusive människorna.

Naturskydd

Med naturskydd avses vanligen särskilda åtgärder för skydd av den ursprungliga naturen för att den inte skall förstöras eller förändras av människan. Till naturskyddet hör också att bevara olika skapelser i naturen, bl.a. sällsynta växter, djur och naturformationer, samt att skydda dessa från utrotning. Dessutom innebär naturskydd också att försöka åtgärda skador i naturen och att förebygga sådant som motverkar dessa åtgärder.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors