Olika sorters miljöer

Under de första årskurserna bekantar sig eleverna framför allt med företeelser och sevärdheter i den egna närmiljön. Eleverna bekantar sig med olika miljöer först via vår inhemska miljö där den egna livsmiljön utgör utgångspunkten. Under lektionerna tar man upp annorlunda livsmiljöer och deras goda och dåliga sidor och använder alltså då den egna livsmiljön som utgångspunkt och jämförelsematerial.

Elevernas erfarenheter av andra livsmiljöer kommer ofta från resor, besök hos släktingar, sommarstugebesök och liknande, och i klassen finns det vanligen exempel på variationer från olika delar av landet och till och med från utlandet. Således kan elevernas egna erfarenheter av olika livsmiljöer ofta användas som utgångspunkt. I huvudsak kan man använda två klassificeringssätt, geografi och bebyggelse, som är de faktorer som mest inverkar på barnens omgivning.

Även om Finland globalt sett är ett litet land har dess läge och sträckning från norr till söder, dess långa kust samt de historiskt sett stora och inflytelserika grannländerna i väst och öst skapat områden som både kulturellt och geografiskt avviker mycket från varandra. Den finska vardagen i olika delar av landet är mycket likartad, men egenarten märks ändå tydligt på många sätt och vis. Livet på sydkusten, för att inte tala om i skärgården, är mycket annorlunda än livet i skogszonen i öst. Genom att läraren utgår från den egna närmiljön kan eleverna få inblick i hur kulturen påverkas och hur många olika sorters naturliga miljöer det finns.

Grundläggande frågor:

- Mångfalden av livsmiljöer för människan tas upp, samt eventuella orsaker till att människor slår sig ned i en viss omgivning. Olika livsmiljöers särdrag jämförs och särdragen i den egna närmiljön tas upp.

- Ta upp Finlands mångfald både när det gäller naturen och regionala kulturskillnader. Studera egenheterna i naturen och kulturen i den egna boendeomgivningen.

Läs: Lektionstips - Olika sorters miljöer (pdf)

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors