Självkännedom och kulturidentitet

Vid behandlingen av ämnesområdet bör läraren fästa vikt vid att på ett positivt sätt bygga upp minoritetsidentiteten för barn som inte tillhör något religionssamfund. Detta sker genom att läraren betonar barnens värde i det egna samfundet och det övriga samhället. Barnen vägleds dels till att uppskatta sin egen familjs livsåskådning, dels till att uppskatta olika religioners åskådningssätt och olika kulturella uttrycksformer.

Detta ämnesområde omfattar särskilt temaområde 3. Kommunikation och mediekunskap och 6. Trygghet och trafikkunskap.

De ämnen som behandlas är ”Vem är jag?”, ”Vad kan jag?” och ”Jag växer och utvecklas”. Föremål för undersökning är bl.a. människors yttre drag, dvs. hur ser jag ut, människors egenskaper, dvs. hurdan är jag, vilka intressen har jag, olika känslor, dvs. vad tänker jag, när är jag glad, ledsen, arg, lycklig osv., kroppen och dess funktioner, levnadsloppet, skeden i livet, åldrande, ålderdom samt sjukdom och död.

Exempel på aktiviteter:

  • fadderelev- eller fadderklassverksamhet mellan de elever i skolan som undervisas i livsåskådningskunskap
  • gemensamma aktiviteter, t.ex. utfärder och fester tillsammans med de familjer på orten eller i boendeomgivningen som inte hör till något religionssamfund
  • information om seder hos de andra eleverna i livsåskådningskunskap och om olika kalenderfester
  • information om namngivning, vigsel och begravningar för dem som inte hör till något religionssamfund
  • en temadag eller temavecka inom förskolundervisningen med presentationer av och information om livsåskådningskunskapsgruppen
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.