Idématerial för livsåskådningskunskap

För undervisningen i år 1-2

Målet med studierna i livsåskådningskunskap är att stöda barnets etiska fostran, att utveckla barnets interaktionsförmåga och att lära ut värderingar kring miljö och natur.

Inom nybörjarundervisningen betonas undervisningsmetoder som består av lek, pyssel, tecknande, musik och alla möjliga sorts aktiviteter. Diskussioner är också en viktig del av undervisningen. De centrala områdena inom livsåskådningskunskapen skall presenteras för barnen via rolig och enkel verksamhet.

Det är skäl att planera lektionerna med en väl tilltagen tidtabell, så att arbetsmetoderna vid behov kan varieras och så att prioriteringen av de ämnen som behandlas kan vara flexibel beroende på barngruppens intressen. De bästa lektionerna i livsåskådningskunskap utgör en trygg och tilldragande ”vagga” utan alltför höga prestationskrav. Då är alla barn med sina olika förmågor lika viktiga medlemmar i gruppen, och allas tankar är viktiga.

I lekarna är ett aktivt samspel barnen emellan viktigt och läraren bör försöka undvika att det uppstår konkurrens. Det bör också finnas tid för improvisation och diskussioner under lektionerna.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.