Arbetsmetoder

Sätt att behandla olika ämnesområden

Eftersom målet är att eleverna skall ta upp sådana frågor som är viktiga för dem och att de själva skall utveckla sina egna färdigheter, bör man vid planeringen av lektionerna i livsåskådningskunskap också fråga eleverna på det sätt som bäst passar åldersgruppen. När läraren planerar olika avsnitt och undervisningens förlopp, har han/hon säkert nytta av den modell för god undervisning som Engeström har utarbetat. Grundidéen är “litet, men grundligt”, dvs. man undersöker vissa utvalda frågor ingående och noggrant och hoppar inte mellan olika delar av olika ämnen. Läraren planerar alltså således alltid helheter bestående av flera lektioner, t.ex. undervisningen under ett par månader.

Eleverna skall motiveras och upplysas om varför olika frågor tas upp. I det inledande skedet behövs orientering och ämnet skall kopplas till elevens tidigare kunskaper – vad är det som behandlas? Först efter detta kan eleven själv fundera på frågorna, söka information samt strukturera frågorna, dvs. göra hypoteser och preliminärt konstatera: så här är det. På basen av informationen bör eleverna kunna agera, tillämpa det inlärda och utvärdera om idéen eller teorin var korrekt samt kunna korrigera en felaktig idé utgående från nya iakttagelser. Perioden avslutas med en bedömning av vad som har uppnåtts, slutresultatet presenteras för den övriga skolan, den egna inlärningen utvärderas och erfarenheterna analyseras inför följande avsnitt.

Diskussioner kring olika problem och dilemman är det arbetssätt som lämpar sig för teman som moralisk tillväxt och människorelationer. Största delen av arbetet består alltså av diskussioner, men också andra sätt att skaffa information kan vara nödvändiga, liksom t.ex. tillfälle att se saker ur olika synvinklar genom rollspel eller liknande. Läraren skall både organisera diskussionen och delta i den. Samtidigt skall läraren hjälpa eleverna att hitta nödvändiga faktauppgifter.

Läs:ett exempel på ett dilemma, "Födelsedagapresenten"som samtidigt visar hur eleverna tänker. Du kan printa ut frågorna och använda dem i din egen undervisning.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.