Arbetsredskap

Det är bra om eleverna har ett häfte i A4-storlek, där de kan samla sina teckningar, tidningsurklipp osv. Under diskussionerna får eleverna rita eller skriva och på så sätt poängteras friheten att uttrycka sig. I allmänhet kan dock eleverna inte skriva särskilt bra under de första skolåren. Läraren kan ändå berätta och instruera dem hur de kan göra anteckningar genom att rita. De kan då och då också kopiera enkla anteckningar som gjorts på tavlan.

Elevernas egna häften är till nytta också då läraren låter eleverna göra egna bedömningar av hur inlärningen har framskridit. Med hjälp av häftet kan barnen minnas vad som har tagits upp under lektionerna i livsåskådningskunskap, samt fundera över vad de tycker har varit särskilt intressant, och vad som har varit mindre intressant. De kan utvärdera sitt eget deltagande och ge läraren värdefull respons.

Också sax, lim, dagstidningar, tidskrifter, kartong m.m. behövs för att göra aktiviteterna mångsidiga.

Då eleverna gör ett kollage är sax, lim och gamla tidskrifter det enda material som behövs vid sidan av kollagepappret. Om ämnet t.ex. är nödvändiga och onödiga saker i en människas liv kan barnen med hjälp av tidningarna leta reda på bilder eller symboler över det allra nödvändigaste som en människa behöver för att hållas vid liv, och på motsvarande sätt kan de leta reda på sådana föremål och saker som kan vara roliga, men inte är nödvändiga. Grupperna kan också söka efter sådant som de tycker är helt onödigt. Barnen kan också göra kollage om teman som vänskap, kärlek, familj osv. Då barnen klippt ut bilderna diskuterar man inom gruppen vilka bilder som kan tas med på planschen. Eventuella meningsskiljaktigheter skall lösas. (Förutom om någon gör planschen själv, vilket givetvis också är helt möjligt.)

I nybörjargrupperna läggs grunden till elevernas förmåga att lära sig samarbeta, motivera sina synpunkter, tänka kritiskt samt beakta andra deltagares åsikter. Då diskussionsförmågan utvecklas, utvecklas också barnets förmåga till inre dialog, reflekterande tänkande.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.