Förmåga att tänka

Förmågan att tänka och färdigheter som hör samman med den är viktiga inom all kunskapsmässig verksamhet. Det centrala i skolundervisningen är förmågan att tillägna sig information och att förstå och behandla informationen. Att bara insupa kunskap räcker inte – kunskap måste först filtreras för att den skall uppnå verkan och kunna användas i syfte att eftersträva sanningen. Då förmågan att tänka utvecklas är det just fråga om att skapa ett sådant filtreringssystem.

Barnets teoretiska tänkande hör nära ihop med lek och undersökande aktiviteter. Tänkandet utvecklas via leken, och denna utveckling bör stödas uttryckligen med hjälp av lek och filosoferande. Den vuxnes sätt att tolka världen och att lösa problem känns ofta främmande för barnet och därför kan barnet inte besvara de vuxnas frågor. Å andra sidan måste en vuxen träna sig i att förstå barnets sätt att uttrycka sig, barnets tankar och deras ofta överrumplande frågor.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.