Principer för träning av tankeförmågan

1. Läraren måste ha klart för sig vilka inlärningsmål som skall uppnås.
2. De saker som tas upp skall utformas till en helhet, vars syfte också eleven skall förstå.
3. En stor del av uppmärksamheten skall inriktas på begreppsbildning och på att eleverna skall lära sig begrepp som är väsentliga för att förstå verkligheten.
4. Uppmärksamhet fästs vid korrekta slutsatser och ett verklighetstroget tänkande.
5. Eleverna skall bli vana vid att söka motiveringar och att be om dem.
6. Kunskap lär oss att skilja mellan åsikter, åskådningar och förutfattade meningar.
7. Elevernas fantasi skall uppmuntras.
8. Förklaringar skall undersökas (kausalt förhållande, handlingens syfte, värderingar, attityder).


Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.