En gog tankeförmåga

En god tankeförmåga innebär enligt Lipman förmågan att vara både kritisk och kreativ. Med följande scheman och påståenden beskriver han hur en god tankeförmåga uppstår:

 1. En god tankeförmåga inramas av sanning och betydelse.
 2. En god tankeförmåga är en kombination av kreativitet och förmåga att vara kritisk.
 3. I kritiskt tänkande ingår både slutledning och bedömning.
 4. I kreativt tänkande ingår förmåga, konst och kreativ utvärdering.
 5. Ett kritiskt tänkande förutsätter en kreativ utvärdering.
 6. Ett kreativt tänkande förutsätter en kritisk utvärdering.
 7. En god tankeförmåga uppnås inte enbart genom att man tränar sina kognitiva förmågor, snarare är det så att en god tankeförmåga förbättrar de kognitiva förmågorna.
 8. En god tankeförmåga uppstår bäst i sådana diskussioner där deltagarna fungerar som en vetenskaplig gemenskap.
 9. Algoritmer är kognitiva instrument som minskar behovet av kreativ utvärdering. De fungerar visserligen, och spar tid i vissa situationer, men de kan inte användas som undersökningsinstrument.
 10. Målet för det heuristiska tillvägagångssättet är att minska behovet av kritisk utvärdering av typen ”ändamålet helgar medlen”. Faran med tillvägagångssättet ligger i att man kan ha fått ett visst resultat med metoder som man inte har analyserat, vilket i en annan situation kan leda till ett icke-önskat resultat.
 11. Kriterierna utgörs av grunder som är allmänt accepterade inom gruppen, och slutsatser dras på basen av dessa.
 12. Värderingarna är viktiga och väcker starka känslor. På detta sätt kombineras känslor och tänkande. Det är lika sannolikt att känslorna kompletterar våra slutsatser som att de förvränger dem.

Programmet ”Filosofi för barn” är ett utvecklingsprogram för tankeförmågan. Programmet tränar och lär barnet att tänka kritiskt och logiskt under ledning av en vuxen. Målet är att utveckla den intellektuella flexibiliteten och förmågan att klara sig i olika situationer i livet. Metoden tränar också upp kommunikationsförmågan, eftersom deltagarna presenterar sina tankar offentligt i en diskussion och alla gruppens medlemmar deltar i utvärderingen och den fortsatta behandlingen av tankarna.

 

 I programmet ”Filosofi för barn” lär man ut

 • konsten att tänka
 • tålamod och förmågan att vara beredd att ständigt börja om på nytt
 • kritiskt och logiskt tänkande
 • träning i att bedöma det egna tänkandet och att vid behov korrigera det
 • intellektuell flexibilitet och förmåga att klara av olika situationer i livet
 • förmåga att överge rutinartat och slentrianmässigt tänkande
 • den demokratiska skolans och den barncentrerade pedagogikens ideal
 • orsaker till att man går i skola och de mål som styr skolarbetet i olika situationer
 • förmågan att kritiskt granska miljön och att förändra miljön till det bättre.

 

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.