Utvärdering

Syftet med utvärderingen är att stöda elevens självkänsla och utvecklandet av elevens egen tankeförmåga. Uppmuntrande respons från läraren och elevens självbedömning är viktiga delar av utvärderingen.

Då verksamheten i nybörjargruppen utvärderas fästs uppmärksamheten särskilt vid hur förmågan att föra dialog inom gruppen har utvecklats samt vid om man har lyckats skapa en respekterande stämning inom gruppen. Utvärderingen är kontinuerlig och interaktiva former bör favoriseras, t.ex. regelbundna respons- och utvärderingssamtal tillsammans med barngruppen.

Målet med utvärderingen är att utveckla barns och vuxnas färdigheter att iaktta sin egen och gruppens verksamhet, samt att gruppmedlemmarna skall kunna planera och utveckla denna verksamhet. Då den gemensamma verksamheten utvärderas kan läraren uppmärksamma barnen på t.ex. följande aspekter:

 • hur samarbetet fungerar
 • hur man ger konstruktiva förslag
 • deltagande i diskussioner
 • hur man uttalar olika åsikter och framför olika synvinklar
 • hur man motiverar förslag och åsikter
 • hur man lyssnar på andra och respektera dem
 • förmågan att förstå någon annans synvinkel
 • förmågan att sätta sig in i en annans situation
 • om de ämnen som behandlats har varit intressanta
 • huruvida medlemmarna i gruppen behandlats jämlikt
 • den glädje som gemensam verksamhet ger.

I grupper med yngre barn behöver verksamheten alltid stödas och handledas av vuxna. Därför bör de vuxna som arbetar med gruppen tillsammans regelbundet utvärdera sin egen verksamhet som ledare för dialogen.

Utvärderingen kan också göras i slutskedet av olika projekt. Efter dessa skeden kan eleverna utvärdera sitt eget arbete under lektionerna och sin egen utveckling. De återgår bl.a. med hjälp av sitt häfte till de diskussioner som har förts och funderar över vad de har fått ut av lektionerna i livsåskådningskunskap. Läraren kan på det här viset få respons på hur barnen har upplevt lektionerna. Utvärderingen kan också ske helt i form av en diskussion. Den fortsatta utvärderingen (elevens bedömning av sig själv, gruppens bedömning av sig själv) kan göras på ett separat utvärderingsformulär och limmas in i det egna häftet. Om elevernas bedömning av sig själva utgör en del av den egentliga bedömningen av eleverna, kan formuläret fogas till betyget.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.