Till stöd för skolarbetet

I inledningsskedet kan det ibland uppstå vissa svårigheter när skolan skall arrangera undervisning i livsåskådningskunskap. Läraren i livsåskådningskunskap är den som i praktiken måste ta itu med dessa svårigheter, och därför tas här först upp några typiska problem. Största delen av dessa frågor är mycket viktiga i de nedre klasserna på lågstadiet, och deras betydelse avtar då eleverna växer. På högstadiet är de flesta av frågorna redan borta från dagordningen och problemen består närmast av svårigheter i samband med läsordningen.

Hur skall jag börja på hösten?

För elever som börjar med undervisningen kan livsåskådningskunskap vara det enda ämne där läraren inte undervisar i det egna, redan bekanta klassrummet. Om det finns få elever i skolan kan de praktiska arrangemangen för undervisningen ha lämnats till hösten och överlåtits till läraren i livsåskådningskunskap. För att gruppens arbete från början skall kännas positivt och tryggt för eleverna, är det bra om läraren före första lektionen har tagit reda på vissa saker, som undervisningsplats, gruppens sammansättning och undervisningsmaterial.

Klassrum

För lektionerna bör det finnas en lämplig plats som inte ständigt byts ut och där lektionen inte avbryts. Idealet vore att gruppen för livsåskådningskunskap permanent skulle ha ett eget klassrum, som kanske kunde vara något mindre än ett normalstort klassrum. Där skulle man kunna förvara det material och de hjälpmedel som behövs i undervisningen och där skulle det finnas utrymme för att diskutera, måla, leka, spela teater osv. I klassrummet skulle resultaten av elevernas arbete kunna lämnas synligt framme inför följande lektion. Om det inte finns något eget klassrum till förfogande, kan t.ex. skolbiblioteket vara en utmärkt plats för lektionerna, så länge där inte samtidigt pågår någon annan verksamhet som stör elevernas koncentration. Rummet bör hur som helst vara trivsamt. En grupp på några elever utspridda i ett stort främmande klassrum skapar inga gynnsamma ramar för undervisningen.

Gruppen

När barnen kommer till lektionen i livsåskådningskunskap, är de inte en grupp, utan ofta elever som inte känner varandra och som går i olika klasser. Under höstens första lektioner bör man reservera tid för olika lekar som stöder gruppbildningen samt för att eleverna skall kunna bekanta sig med varandra och lära sig fungera tillsammans.

Kurserna inom nybörjarundervisningen

Gruppen för nybörjarundervisning skiljer sig från de övriga kursgrupperna genom att det i gruppen varje år kan ingå elever som precis har börjat skolan. Med dessa elever bör man i början behandla frågor som berör skolstarten och undervisningen i livsåskådningskunskap. Oberoende av detta bör läraren planera sin undervisning så att ämnena i nybörjarundervisningen i livsåskådningskunskap inte tas upp två gånger. Läraren avgör vilka frågor som behandlas under vilket år.

Undervisningsmaterial


Gruppen i livsåskådningskunskap behöver olika hjälpmedel och tillbehör. För häften, teckningspapper, färger, saxar, lim m.m. är det kanske enklare att reservera egna anslag för livsåskådningskunskap än att samla in materialet från varje elevs eget klassrum.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.