Elever med särskilda inlärningsbehov

Eftersom en skola i regel har så få elever som undervisas i livsåskådningskunskap att elever från olika klasser placeras i samma grupp, är det rätt troligt att inte heller specialelever kan få någon särskild undervisningsgrupp i livsåskådningskunskap. Då undervisningsgrupperna i skolan utarbetas bör detta beaktas och skolan bör se till att specialelever som integreras i gruppen har möjlighet att lära sig det som tas upp i undervisningen. Eftersom specialelever kräver mera stöd från lärarens sida än andra elever, skall detta beaktas då gruppens storlek och elevsammansättning görs upp, eller så kan t.ex. ett skolbiträde finnas till hands under lektionerna.

En annan specialgrupp inom undervisningen i livsåskådningskunskap är invandrarelever. Många invandrare från t.ex. det forna Sovjetunionen har ingen religion och omfattas traditionellt därför av undervisningen i livsåskådningskunskap. Dessutom gör den nya lagen det möjligt också för representanter för mer sällsynta religioner att välja undervisning i livsåskådningskunskap om de så vill och om eleven inte får undervisning i den egna religionen.

Dessa elever har ofta invandrarbakgrund. Om det i gruppen finns elever som har svenska som andra eller främmande språk, skall detta beaktas då det gäller gruppens storlek och behov av eventuella stödåtgärder. Forskning inom språkbadsundervisningen tyder på att det är mycket svårt att studera åskådningsämnen på något annat språk än modersmålet. I en sådan här situation skall läraren ha möjlighet att fördjupa sig i pedagogiska lösningar för invandrarundervisningen så att en del av eleverna inte lämnas vind för våg p.g.a. språksvårigheter. Samtidigt bör skolan se till att undervisningen i livsåskådningskunskap sker enligt läroplanen och inte omvandlas till någon sorts allmän invandrar- eller specialundervisning.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.