Timfördelning

Oberoende av kommunens eller skolans beslut om timfördelning bör skolan planera undervisningen så att den bildar en konsekvent helhet under skolåren. Vid planeringen av kurser bör elevens ålder och olika intressen beaktas. Man bör särskilt se till att i brytningspunkten mellan klasserna 5 och 6 beakta att kriterierna som gäller vid utgången av klass 5 kan uppfyllas och att eleverna i klass 6 får undervisning enligt läroplanen för klasserna 6–9. Dessutom har eleverna i klass 9 rätt till undervisning som förbereder slutbedömningen. Den rekommenderade timfördelningen i en enhetlig grundskola är att klasserna 1–4 har en veckotimme, och att undervisningen med två veckotimmar förläggs till klasserna 5–9.

Om klasserna 1–6 och 7–9 finns i olika skolor, är den ekonomiskt mest gynnsamma timfördelningen denna:

 

klasserna 1–4, 6, 7 och 91 veckotimme
klasserna 1–4, 6, 7 och 92 veckotimmar

Om klasserna 0–6 och 7–9 finns i olika skolor, eleverna är få och resurserna knappa, föreslås följande gruppindelningar:
Det billigaste alternativet: > sammanlagt 5 årstimmar av lärarresurserna

 

klasserna 0–41 timme
klasserna 5–62 timmar
klasserna 7–92 timmar

Om eleverna är många, kan klasserna 0–2 och 3–4 utgöra egna grupper:

 

Alternativ  1 Sammansatt grupp för klasserna 0–4, 1 veckotimme.

Den sammansatta klassundervisningen differentieras så att två växelvisa kurser (1 klass+3 klass eller 2 klass+4 klass) arrangeras vartannat år och eventuella förskolelever beaktas genom en ytterligare differentiering av nybörjargruppen.
Alternativ  2

Sammansatt grupp för klasserna 5–6, undervisning 2 veckotimmar.

Klass 5 undervisning 2 veckotimmar + klass 6 undervisning 1 veckotimme.

Under den ena veckotimmen är endast eleverna i klass 5 närvarande, och vid sidan av undervisningen tilldelas de projektarbeten, som de gör självständigt under veckans andra lektion. Den ena lektionen är  gemensam för klasserna 5 och 6, men den används för att undervisa i kursen för klass 6.

Eftersom profilen för goda kunskaper och den bedömning som baseras på den sker i slutet av klass 5, bör undervisning i kursen för klass 5 arrangeras varje år. Samtidigt är kursen för klass 6 redan inriktad på slutbedömningen av grundskolan och därför bör undervisning också ges till eleverna i klass 6 varje år.
 

Alternativ  3Sammansatt grupp för klasserna 7–8, undervisning 1 veckotimme.

Klass 7 undervisning 1 timme.

Klass 8 undervisning 2 timmar.

Undervisning i kurserna för klasserna 7 och 8 sker växelvis vartannat år.
Alternativ  4Sammansatt grupp för klasserna 8–9, undervisning 1 veckotimme.

Klass 9 undervisning 1 veckotimme.

Undervisning i kurserna för klasserna 8 och 9 sker växelvis vartannat år.

Av de två årliga kurserna för klass 8 genomförs den ena alltså i en grupp tillsammans med klass 9 och den andra i en grupp tillsammans med klass 7.

 


Om kommunens eller skolans timfördelning är så oekonomisk att eleverna i klasserna 7–9 endast kan ha 3 årstimmar,
går det oundvikligen åt fler lärartimmar eftersom elevens 8 timmar måste förläggas till klasserna 1-6.
I sådana fall kan en följande indelning fungera:

 

Sammansatt grupp 0–21 timme
Sammansatt grupp 3–52 timmar, undervisningen sker så att klasserna 3–4 har 1 veckotimme och klass 5 har 2 veckotimmar.

Lärokursen för klass 5 genomförs under en separat lektion samt genom självständigt arbete under lektionerna för klasserna 3-4.
Klass 6har 2 timmar som egen grupp.
Sammansatt grupp klasserna 7–81 timme
Klass 9Grupp som skall slutbedömas , 1 timme.


Genom denna fördelning går åtta lärartimmar åt till elevernas lektioner.
Ett sådant alternativ där antalet timmar är två för både klass 5 och 6 och eleverna ingår i samma grupp är omöjligt att genomföra utan
att elevens rättsskydd äventyras. Eleverna i klass 5 har rätt till förberedande undervisning inför den bedömning som
görs vid utgången av klass 5 och som baserar sig på profilen för goda kunskaper. Enligt detta alternativ skulle eleverna i klass 6 undervisas i två femtedelar, dvs. nästan hälften av det studiematerial som ligger till grund för den avslutande bedömningen. Ingetdera målet uppnås i denna sammansatta grupp. I nödfall kan eleverna i klass 5 sättas i en grupp som består av klasserna 0–5, om det finns så få elever att det anses möjligt att undervisa i en sådan sammansatt grupp och om det är möjligt att genomföra tre olika lärokurser under ett år.

Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.