Undervisningen i slöjd

Slöjdämnets karaktär

Enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är slöjd ett av de läroämnen som undervisas i den grundläggande utbildningen.

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 är textilslöjd och teknisk slöjd innehållsområden i läroämnet slöjd.

Enligt grunderna för läroplanen 2014 är slöjd ett enhetligt läroämne på samma sätt som övriga konst- och färdighetsämnen. Läroämnet innehåller inte olika lärokurser och eleverna ska inte välja mellan olika innehållsområden av slöjd. Undervisningen och studierna ska utgå från målen för undervisningen i slöjd och det centrala innehåll som anknyter till målen som fastställs i grunderna för läroplanen. I undervisningen används arbetssätt, lärmiljöer och material som är typiska för såväl teknisk slöjd som textilslöjd. Ifall utbildningsanordnaren beslutar att använda valfria timmar som i timfördelningen anvisas konst- och färdighetsämnen (6 åvt + 5 åvt) för undervisning i slöjd, utgör timmarna en del av undervisningen i slöjd.

Utbildningsanordnaren kan erbjuda undervisning som betonar olika innehållsområden i slöjd som ett för eleverna valfritt ämne genom att använda timmar som i timfördelningen anvisas valfria ämnen (9 åvt). Namnet på det valfria ämnet kan vara till exempel tekniskt arbete, teknik, textilslöjd, mode, design etc.

Slöjd i timfördelningen och grunderna för läroplanen

1. Den gemensamma undervisningen i slöjd:
Enligt timfördelningen i statsrådets förordning (422/2012) studerar eleverna i den grundläggande utbildningen slöjd sammanlagt minst 11 årsveckotimmar (åvt) i årskurserna 1–9.

I årskurs 1–2 omfattar undervisningen i slöjd sammanlagt minst 4 åvt
I årskurs 3–6 omfattar undervisningen i slöjd sammanlagt minst 5 åvt
I årskurs 7–9 omfattar undervisningen i slöjd sammanlagt minst 2 åvt.

Utbildningsanordnaren kan anslå fler timmar för undervisningen, men minimitimantalet timmar kan inte underskridas.

Enligt grunderna för läroplanen styrs undervisningen och studierna av de i den lokala läroplanen fastställda målen för gemensam slöjd och de innehållsområden som anknyter till dessa. I undervisningen ska man använda arbetssätt, lärmiljöer och material som anknyter till såväl teknisk slöjd som textilslöjd.

I den gemensamma undervisningen i slöjd ska elevernas intressen beaktas och kan betonas vid planeringen av uppgifter, arbetssätt, material och lärmiljöer. Elevernas studiemotivation ökar då de får delta i planeringen.

2. Slöjd och valfria timmar i konst- och färdighetsämnen (6 åvt + 5 åvt).
I statsrådets förordning föreskrivs också om valfria timmar i de gemensamma konst- och färdighetsämnena. I årskurs 1–6 omfattar dessa timmar sammanlagt minst 6 åvt och i årskurs 7–9 sammanlagt minst 5 åvt. Utbildningsanordnaren beslutar hur de valfria timmarna ska användas för undervisningen i de gemensamma konst- och färdighetsämnena, d.v.s. slöjd, bildkonst, musik, gymnastik och huslig ekonomi. Man beslutar således hur många timmar som ska anslås för varje läroämne och i vilka årskurser timmarnas placeras. Utbildningsanordnaren kan också besluta att dessa timmar eller en del av dem är valfria för eleverna.

Om en utbildningsanordnare önskar intensifiera undervisningen i något konst- eller färdighetsämne, kan de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen användas för att ordna sådan intensifierad undervisning. I slöjd innebär detta inte att timmarna används för undervisning i textilslöjd och teknisk slöjd, utan att läroämnet slöjd intensifieras. Intensifiering innebär att fler timmar än vad det nationella minimiantalet förutsätter anslås för slöjdundervisningen och att undervisningen samtidigt utvecklas till exempel med avseende på arbetsmetoder och lärmiljöer.

3. Slöjd som valfritt ämne (9 åvt)
Enligt timfördelningen i statsrådets förordning ska under den grundläggande utbildningen minst 9 åvt anslås för undervisning i ämnen som är valfria för eleven. I den lokala läroplanen bestäms vilka valfria ämnen som erbjuds. Eleven väljer bland dem egna valfria ämnen enligt sina intressen.

Som valfria ämnen kan utbildningsanordnaren erbjuda fördjupade och tillämpade studier i gemensamma ämnen eller ämneshelheter som består av flera läroämnen. Ett valfritt ämne som anknyter till slöjd kan till exempel heta teknisk slöjd, textilslöjd, teknik, mode eller något annat fördjupat område inom slöjd.

Frågor som bestäms i den lokala läroplanen

Enligt grunderna för läroplanen ska särskilt följande frågor avgöras på lokal nivå och antecknas i läroplanen:

  • hur undervisningstimmarna fördelas per årskurs mellan gemensamma läroämnen, de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen och valfria ämnen i enlighet med statsrådets förordning
  • vilka valfria ämnen som erbjuds eleverna och i vilka årskurser de undervisas
  • eventuell intensifierad undervisning och hur den genomförs; hur syns intensifieringen i timfördelningen och i undervisningens mål och innehåll
  • för varje valfritt ämne: mål och innehåll per årskurs samt eventuella särdrag angående lärmiljöer, arbetssätt, stöd och handledning
  • hur studierna i de valfria ämnena bedöms (kapitel 6.5.1 Bildandet av slutvitsord i grunderna för läroplanenen innehåller anvisningar om slutbedömningen i valfria ämnen). I de lägre årskurserna beslutar utbildningsanordnaren om bedömningsgrunderna och om det valfria ämnet ska bedömas verbalt eller med siffror)