Muntlig kommunikation i läroplanen

I de nationella läroplanerna för såväl förskola och den grundläggande utbildningen som gymnasiet betonas den muntliga kommunikationen. Här är några relevanta utdrag ur läroplanerna:

I läroplanen för förskolan (7 §) betonas att

 • barnen skall uppmuntras och vägledas språkligt så att de utvecklas till aktiva talare och lyssnare i interaktionssituationer av olika slag, både i vardaglig kommunikation och i inlärningssituationer
 • barnen skall vänja sig vid att berätta om och diskutera sina känslor, tankar, förhoppningar och åsikter
 • barnen skall kunna verbalisera sina iakttagelser och slutsatser muntligt
 • barnen får öva sig i att både lyssna och berätta.

I läroplanen för årskurs 1–2 är målen i kommunikation att eleven skall

 • vilja, våga och kunna uttrycka sig i olika kommunikationssituationer i skolan
 • kunna lyssna koncentrerat
 • bli van att delta i samtal genom att fråga, svara och berätta och ge uttryck för sina kunskaper, erfarenheter och åsikter.

I årskurserna 3–5 handlar målen i kommunikation om att eleven skall

 • lära sig att delta aktivt i kommunikationssituationer
 • lära sig att lyssna och att ge och ta emot synpunkter och respons
 • kunna orientera sig i textmiljöer där ord, bilder och ljud samverkar med läsaren
 • lära sig att beakta den mottagande parten i kommunikationssituationer.

I läroplanen för årskurserna 6–9 är målen i kommunikation att eleven skall

 • utveckla säkerhet i olika kommunikationssituationer och medvetenhet om kommunikationssituationens krav
 • utveckla social och etisk kompetens i kommunikationssituationer, både i och utanför klassrummet
 • bli medveten om hur man skapar ett positivt kommunikationsklimat och vänja sig vid olika synsätt och olika uttryckssätt.

I gymnasiets läroplan är de allmänna målen för modersmålet och litteraturen bl.a. att den studerande skall

 • fördjupa sina muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter
 • fördjupa och precisera sitt språkbruk, så att de studerande når sina syften med sin kommunikation
 • kunna anpassa sitt språk efter olika situationer, både privat och offentligt
 • bli allt säkrare då det gäller att behärska normer för det talade och skrivna språket och förstå avsikten med språkvården både ur ett samhälleligt perspektiv och för sitt eget språkbruk
 • bli medveten om texters formspråk och retoriska medel och kunna analysera och värdera argumenterande text och själva utnyttja språket som påverkningsmedel.

De kompletta läroplansgrunderna hittar du på Ubs hemsida:

OPH.fi Läroplans- och examensgrunder