Retorikens fem moment

Den klassiska retoriken brukar delas in i momenten inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Följande frågor kan det löna sig att tänka på då du ska samla information, strukturera, formulera, memorera och framföra ditt tal.

Inventio – talets innehåll

• Vilken infallsvinkel har du använt sig av och är den relevant?
• Har du utnyttjat de källor som finns till ditt förfogande?
• Har du anpassat innehållet så att det inte blir för informationstunt eller för informationstungt med tanke på åhörarna?
• Hur utvecklar och stöder du din huvudtanke?
• Hur definierar du centrala begrepp, vad drar du paralleller till?
• Har du grundligt tänkt igenom talet?
• Är du engagerad i förhållande till ditt ämne?

Dispositio – talets uppläggning

• Är dispositionen ändamålsenlig med tanke på syftet?
• Är det lätt att följa din tankegång?
• Kan man skönja talets huvudpunkter, vilka gör det lätt att följa?
• Förstår lyssnarna hur de enskilda delarna är relaterade till varandra?
• Finns det tydliga markeringar mellan de olika delarna?
• Understryker du centrala moment?
• Har talet en inledning som skapar kontakt med publiken?
• Upplyser du åhörarna om talets struktur, om inte, skulle det vara på sin plats?
• Sammanfattar du de viktigaste punkterna mot slutet?
• Har anförandet en tydlig avslutning?

Elocutio – talets språk

• Är stilen för vardaglig, formell, skämtsam, för djärv etc.?
• Är stilen anpassad till lyssnarna och ämnet?
• Är språket klart och lättförståeligt?
• Är framställningen lagom språkligt koncentrerad, varken för fåordig eller för omständlig?
• Är stilen anpassad till din egen språkbehärskning?
• Använder du stilistiska figurer (upprepningar, paralleller, personifikationer, bilder och liknelser osv.)
• Varierar du din framställning genom att variera mellan påståenden, frågor, utrop och uppmaningar?

Memoria – minnesteknik

• Hur ger dispositionen stöd för ditt minne?
• Hur fritt vågar du tala i förhållande till dispositionen?
• Var har du ditt manus, hur bunden är du vid det?
• Ger förhållandet till manus utrymme för spontanitet och publikkontakt?

Actio – kroppsspråk

• Hur står och går du i förhållande till publiken?
• På vilket sätt håller du ögonkontakt med publiken?
• Är du lyhörd för publikens reaktioner?
• Hur uttrycksfullt är ditt kroppsspråk? (gester, mimik).

Referenser:
Granfors, Ulla (2002): Kommunikationsprocessen – om att utvärdera muntlig kommunikation. I: Hyvönen, Sonja & Oker-Blom, Gun (red.). Sagt och osagt. Tankar och idéer kring muntlig kommunikation. Utbildningsstyrelsen. Helsingfors, s. 57–82.