Den biologiska psykologin

I grunderna för den nya läroplanen används det övergripande begreppet biologisk psykologi i stället för det traditionella neuropsykologi. Termen biologisk psykologi är ett överordnande begrepp som innefattar de delområden inom psykologin som betonar den mänskliga aktivitetens samband med  biologiska och neurala faktorer. Exempel på delområden inom den biologiska psykologin är neuropsykologi, fysiologisk psykologi, psykofysiologi, evolutionspsykologi och beteendegenetik.

I enlighet med grunderna för den nya läroplanen behandlas de psykiska funktionernas samband med den neurala verksamheten i olika kurser i flera sammanhang. I praktiken innebär det att man beaktar den biologiska psykologins synvinkel alltid då den kan bidra med väsentlig kunskap om något ämnesområde inom psykologin.

Läroplanen begränsar alltså inte den biologiska psykologin till en enda kurs. Detta underlättar den allmänna målsättningen för undervisningen i psykologi, d.v.s. att förstå den mänskliga aktiviteten ur ett helhetsperspektiv. På så sätt kan man ännu bättre beakta den neurologiska forskningens bidrag för att förstå och förklara psykiska funktioner. Den studerande kan inte heller välja bort en enskild kurs och på så sätt undgå kunskapen om den neurologiska grunden för människans aktivitet. I kurs tre finns ett enhetligt avsnitt om de neurala funktionerna och målsättningen för denna kurs är att den studerande skall få grundläggande kunskaper om grunderna för de neurala funktionerna.

I de olika kurserna kan följande teman behandlas: 

PS 1
Psykisk aktivitet,
lärande, interaktion
 • de biologiska faktorernas samband med den psykiska aktiviteten
 • den biologiska psykologins synsätt som en förklaringsmodell för den mänskliga aktiviteten
PS 2 
Människans psykiska
utveckling
 • biologiska faktorer som utgör grunden för utvecklingen så som genernas betydelse och  nervsystemets utveckling
 • den psykiska utvecklingens samband med kroppens mognad och åldrand

PS 3
Grunderna för människans 
informationsbehandling

 • nervsystemets funktionella och strukturella uppbyggnad
 • förnimmelse, uppmärksamhet, varseblivning, minnet och vakenhetens reglering ur nervsystemets synvinkel
 • nervsystemets forskningsmetoder
PS 4 
Motivation, känslor och
intelligent aktivitet
 • den biologiska grunden för känslor och motivation
 • stressens psykofysiologi
PS 5 
Personligheten och
den mentala hälsan
 • den mentala hälsans samband med hjärnfunktionerna och genetiken
 • psykofarmakas inverkan  på transmitterämnens funktion